OFFLINE | háló és puding |
Kampányliberálisok
(2004. július)
„Vál­lald büsz­kén, hogy li­be­rá­lis vagy! Az SZDSZ el­ső­sor­ban a li­be­rá­lis ér­té­kek­kel egyet­ér­tők­re szá­mít, ezért igye­ke­zett kam­pá­nya kez­de­tén mi­nél töb­be­ket »rá­be­szél­ni« ar­ra, hogy va­ló­já­ban li­be­rá­lis el­ve­ket val­la­nak. En­nek egyik esz­kö­ze volt a 22 hé­ten át fo­lyó »ér­ték­vá­lasz­tó« kam­pány.” (Szlo­ge­nek és hát­te­rek, Ma­gyar Hír­lap, 2004. jú­ni­us 11.)

A ma­gát a ma­gyar li­be­ra­liz­mus ki­zá­ró­la­gos le­té­te­mé­nye­sé­nek te­kin­tő SZDSZ leg­in­kább óri­ás­pla­ká­to­kon vál­lal­ja büsz­kén és kö­vet­ke­ze­te­sen el­ve­it. Ami­kor azok po­li­ti­kai gya­kor­lat­ba ül­te­té­sé­ről van szó, sok­szor bi­zo­nyul­nak fon­to­sabb­nak a gaz­da­sá­gi ér­de­kek vagy ép­pen a nép­sze­rű­sé­gi szem­pont­ok.
Pi­acpár­ti ér­vek­kel ne­he­zen véd­he­tő pél­dá­ul a gyógy­szer­árak (utóbb al­kot­mány­el­le­nes­nek bi­zo­nyult) 15%-os csök­ken­té­se, ami ko­moly za­va­ro­kat ered­mé­nye­zett a gyógy­szer­pi­a­con, s tu­laj­don­kép­pen a ha­gyo­má­nyo­san alul­ter­ve­zett gyógy­szer­kas­­sza hi­á­nyát hi­va­tott egy toll­vo­nás­sal csök­ken­te­ni (no meg kam­pány­idő­szak­ban né­mi ol­csó nép­sze­rű­sé­get is re­mél­het­tek tő­le a kor­mány­párt­ok). Az SZDSZ kez­de­mé­nyez­te a ta­xi­zás ha­tó­sá­gi áras­sá té­te­lét is: a va­ló­ban lé­te­ző pi­a­ci ano­má­li­ák ke­ze­lé­sé­re hi­va­tott meg­ol­dás olyan­nak hat, mint­ha Bu­da­pes­ten egyes bel­vá­ro­si ét­ter­mek szám­lá­zá­si gya­kor­la­ta mi­att ha­tó­sá­gi áras­sá ten­nék a ci­gány­pe­cse­nyét és a kis­pezs­gőt. Az SZDSZ fel­ügyel­te In­for­ma­ti­kai és Hír­köz­lé­si Mi­nisz­té­ri­um­ már szin­te ru­tin­sze­rű­en nyúl egyes do­mi­náns pi­a­ci sze­rep­lők hó­na alá. Az egye­dül a Matáv szá­má­ra igény­be ve­he­tő mil­li­ár­dos adó­ked­vez­mény, il­let­ve a Mic­ro­soft kvá­zi egyed­ural­mát erő­sí­tő in­téz­ke­dé­sek után most ép­pen a rá­-szo­ru­lók­nak ké­szül ha­vi
1000 Ft-os tá­mo­ga­tást ad­ni ve­ze­té­kes te­le­fon­juk elő­fi­ze­tői dí­já­hoz, mely­nek iga­zi nyer­te­se is­mét a leg­na­gyobb ve­ze­té­kes szol­gál­ta­tó lesz. Az SZDSZ li­be­ra­liz­mu­sa nem csak gaz­da­sá­gi kér­dé­sek­ben bi­csak­lik meg idő­ről idő­re. Rend­sze­rint ki­sebb­ségpár­ti el­ve­i­ket fél­re­dob­va leg­utóbb vi­dá­man kampányoltak a fal­vak la­kói el­len, a vá­ro­sok­ban élő több­ség­re hi­vat­koz­va (hab a tor­tán, hogy az EU-költségvetés 80%-át ki­te­vő ag­rár-tá­mo­ga­tá­sok­ról szó­ló pla­kát­fel­irat je­len­tős csúsz­ta­tás, va­ló­já­ban 50% alat­ti ér­ték­ről van szó). Ha­son­ló­kép­pen ér­de­kes volt fi­gyel­ni az al­kot­mány­el­le­nes­nek nyil­vá­ní­tott gyű­lö­let­be­széd-tör­vény ügyé­ben kép­vi­selt li­be­rá­lis ál­lás­pon­tot. Bár utó­lag az SZDSZ pró­bál úgy ten­ni, mint­ha el­le­nez­te vol­na el­fo­ga­dá­sát, elég egy pil­lan­tást vet­ni a jog­sza­bály­ról szó­ló or­szág­gyű­lé­si sza­va­zá­sá­ra: a párt kép­vi­se­lői kö­zül 10-en sza­vaz­tak igen­nel, s csak 8-an nem­mel (az MSZP egy­sé­ge­sen tá­mo­gat­ta, az el­len­zé­ki pár­tok el­uta­sí­tot­ták a tör­vényt), az­az 10:8 arány­ban az SZDSZ a szó­lás­sza­bad­ság szű­kí­té­se mel­lett tet­te le a vok­sát.
Bra­vó!Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”