OFFLINE | háló és puding

  (2006. február)
„Az epekinyerési módszerek a kínai farmokon továbbra is a medvék gyötrelmes szenvedésével járnak, és gyakran pusztulásukat okozzák” – tudósít az EP sajtóirodája. Bár a nyilatkozat elismeri, hogy „2000 óta több mint negyven medvefarmot zárattak be, és 188 medvét adtak át az állatok védelmével foglalkozó ázsiai alapítványnak”, a képviselő;k mégis aggodalmukat fejezik ki, amiért „még létezik ilyen kegyetlen és civilizálatlan gyakorlat”. (EP-nyilatkozat a kínai állatkínzásokról, Figyelő;Net, 2006. január 19.)

   

  (2006. január)
Fölhívta a figyelmet arra is, hogy őrizzék meg az igazgatási kar pártpolitikától való távolságtartását. Ez utóbbit azért hangsúlyozta, mert éppen ő – még sportminiszter korában – nyilatkozott úgy, hogy a Fidesz árnyékállamot működtet, a közigazgatási kar átpolitizálódott nemcsak az állami, hanem az önkormányzati szinten is. (Gyurcsány Ferenc: Ha kell, megvédem az igazgatási kart, Népszabadság, 2006. január 10.)


  (2006. január)
„Azért írom a könyvet Kádár Jánosról, hogy néhány dolgot helyre tegyek. 1956 novemberében Kádárnak nem volt más választása. Megjegyzem, Nagy Imre megítélése is árnyalásra szorul. Ők ketten például sosem voltak barátok. Állandóan öszsze akarták hozni őket, de nem sikerült. Másképp gondolkodtak. Látva kettejük életét, ki merem mondani: Kádár volt akkora magyar, mint Nagy Imre.” (Moldova György a Kádárról készülő könyvéről, Könyvjelző, 2006. január)

   

  (2005. május)
Programalkotással telt az MSZP és a kabinet hétvégéje. Szombaton a szocialista választmány szólított fel a vidéki Magyarország újrafelfedezésére, „tízezer lépés” megtételére. (Már tízezer lépés. Népszabadság, 2005. április 25.)


  (2005. március)
A 2002-es kam­pány va­ló­ban hi­deg zu­hany­ként ért. Or­bán be­szé­de a két for­du­ló kö­zött a Test­ne­ve­lé­si Egye­te­men fel­épí­té­sé­ben, dra­ma­tur­gi­á­já­ban mussolinista volt. (Bozóki And­rás a HVG Port­ré-ro­va­tá­ban, 2005. feb­ru­ár 17.)

   

  (2005. március)
Ja­nu­ár 12-én a Kö­zös­sé­gi Ház­ban mint­egy más­fél­száz ér­dek­lő­dő je­len­létében le­zaj­lott a Jó­zsef At­ti­la-la­kó­te­lep év­nyi­tó be­szél­ge­té­se. (…) Mi­ért nem épít az ön­kor­mány­zat egy ol­csó kö­zér­tet? – hang­zott el már so­ka­dik al­ka­lom­mal a kér­dés. Dr. Gegesy Fe­renc vá­la­szá­ban le­szö­gez­te: el­ső­sor­ban azért nem fon­tol­gat­nak ilyen be­ru­há­zást, mert ez nem ön­kor­mány­za­ti fel­adat. (Beszámoló a Fe­renc­vá­rosban, a IX. ke­rü­le­ti ön­kor­mány­zat hi­va­ta­los lap­jában, 2005. feb­ru­ár)


  (2005. február)
Ta­valy négy­szer is elő­for­dult, hogy egy-egy na­pig nem vál­lalt terhességmegszakítást né­hány ha­zai kór­ház nő­gyógy­ásza­ti osz­tá­lya. (…) Kezd­jük az­zal, hogy a ren­del­ke­zés sér­ti a nők ön­ren­del­ke­zés­ét, tör­vény előt­ti egyen­lő­sé­gü­ket, az or­vo­si szol­gál­ta­tá­sok­hoz va­ló egyen­lő hoz­zá­fé­rés jo­gát. (…) Sze­rin­tem dur­ván sé­rül az egy­ház és ál­lam szét­vá­lasz­tá­sá­nak, az ál­lam vi­lág­né­ze­ti sem­le­ges­sé­gé­nek félt­ve őr­zött sza­bá­lya is. (HVG, Vad­ker­ti Má­ria, 2005. ja­nu­ár 8.)

   

  (2005. február)
Hofi Gé­zát is meg­fi­gyel­tet­te a cseh­szlo­vá­ki­ai kom­mu­nis­ta tit­kos­rend­őr­ség, az StB – nyi­lat­koz­ta szom­ba­ton a Po­zso­nyi Új Szó­nak Bukovszky Lász­ló, az ügy­nök­ira­to­kat ke­ze­lő Nem­ze­ti Em­lé­ke­zet Hi­va­ta­lá­nak (UPN) egyik ve­ze­tő­je. El­mond­ta, hogy Ke­let-Szlo­vá­ki­á­ban több tit­kos je­len­tést ta­lál­tak a nép­sze­rű ma­gyar hu­mo­ris­ta mű­so­ra­i­ról. (Nép­sza­bad­ság, ja­n. 24.)


  (2005. január)
„Idén elő­ször ren­dez­ték meg Bu­da­pes­ten a Dreher Mi­ku­lás ko­co­gást. Az egy szál al­só­ga­tyá­ban és Mi­ku­lás sap­ká­ban 3 km-t fu­tó, ének­lő fi­a­ta­lok cél­ja az volt, hogy vi­dám ke­re­tek kö­zött hív­ják fel a fi­gyel­met va­la­mely fon­tos cé­lért küz­dő szer­ve­zet te­vé­keny­sé­gé­re. Te­szik ezt azért, mert az ilyen te­vé­keny­sé­get vég­ző em­be­rek leg­több­ször csend­ben, a hát­tér­ben vég­zik mun­ká­ju­kat, és meg­ér­dem­lik, hogy így a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pek kör­nyé­kén kö­szö­net­ként elő­tér­be ke­rül­je­nek.” (Ko­cog­tak a (Dreher)Mikulások, nb1.hu, 2004. de­cem­ber 21.)

   

  (2005. január)
„Az ered­mény, mond­hat­ni, tel­jes ku­darc, né­pünk spi­ri­tu­á­lis fo­gé­kony­sá­ga kri­ti­kán aluli…” (Váncsa Ist­ván, Élet és Iro­da­lom, de­cem­ber 17.)


  1    2    3    4    5  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”