OFFLINE | intro | a hónap vesztese
Adrian Nastase
(2005. január)

Par­la­men­ti és el­nök­vá­lasz­tás volt Ro­má­ni­á­ban. És mint min­den ren­des ke­let-eu­ró­pai vá­lasz­tá­son, itt is vas­kos meg­le­pe­tés szü­le­tett. Az el­ső for­du­lót nagy fö­lén­­nyel meg­nye­rő Adrian Nastase és párt­ja, a PSD, va­la­mint a ve­lük vá­lasz­tá­si ko­a­lí­ci­ó­ban ma­sí­ro­zó PUR már épp a tár­cá­kat osz­to­gat­ta, mi­kor meg­ér­ke­zett a má­so­dik for­du­ló ered­mé­nye: Traian Basescu le­dol­goz­va nyolc szá­za­lé­kos hát­rá­nyát az el­nö­ki szék­be rö­pí­tet­te ma­gát, il­let­ve a vá­lasz­tók őt. El­in­dult a nagy szá­mol­ga­tás, és a vé­gén már-már egy óri­á­si party volt ki­bon­ta­ko­zó­ban (min­den­ki min­den­ki­vel, ki­vé­ve a nagyromániásokkal.) Vé­gül győ­zött a jó­zan ész. Sze­gény-sze­gény Nastasét meg min­den ad­di­gi szö­vet­sé­ge­se (part­ne­re) el­hagy­ta. Vi­gasz­ta­lást csak a par­la­ment el­nö­ki szé­ke je­lent­het ne­ki, no meg az a tény, hogy Ro­má­ni­át to­vább­ra is egy volt kom­mu­nis­ta fog­ja irá­nyí­ta­ni. Hi­á­ba, Ro­má­nia töb­bet ér­de­mel!


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. január (1198 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”