OFFLINE | intro | lapzsemle
Fasiszta ve­szély
(2005. január)
Fé­le­lem va­ló­ban és gyű­lö­let va­ló­ban van, egy szél­ső­jobb­ol­da­li fa­sisz­ta dik­ta­tú­ra rém­ké­pé­vel szem­ben, ami­nek a ve­szé­lyét a Fi­desz fel­fes­ti előt­tünk. A ma­gyar po­li­ti­kai élet­ben az el­len­zék nem egy mo­dern Ma­gyar­or­szág ér­de­ké­ben kö­ve­tés­re aján­lott má­sik al­ter­na­tí­vát ajánl fel, ha­nem egy so­vi­nisz­ta, nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta, an­ti­sze­mi­ta po­li­ti­kát. A Fi­desz nép­sze­rű­sé­gi vis­­sza­esé­se ta­lán azt mu­tat­hat­ja, hogy a le­tűnt szél­ső­jobb­ol­da­li ma­gyar dik­ta­tú­rát pél­da­ké­pül ál­lí­tó po­li­ti­kai vo­nal egy­re ke­vés­bé el­fo­gad­ha­tó a ma­gyar po­li­ti­kai köz­vé­le­mény­ben. (Dr. Tucker Ta­más: A Fi­desz a po­li­ti­kai ve­re­ség fe­lé cí­mű írá­sa a stop.hu por­tá­lon, 2004. de­cem­ber 28.)


A Mo­dern Ma­gyar­or­szág el­szánt har­cot vív a sö­tét­ség erő­i­vel.


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”