OFFLINE | intro | "a szerkesztő azt üzente"
Csalóka napfény
(2004. november)
Mö­göt­tünk az ok­tó­be­ri nap­sü­tés, és új kor­má­nyunk dip­lo­má­ci­ai of­fen­zí­vá­ja, ami­nek ered­mé­nye­kép­pen a mi­nisz­ter­el­nö­künk mo­bil­já­ba olyan ne­vek ke­rül­tek be, mint Tony, Geri, Aki cs. és Micsi cs.né, ter­mé­sze­te­sen a hoz­zá­juk tar­to­zó pri­vát mo­bil­szám­mal.

Kül­po­li­ti­ka­i­lag te­hát vo­nal­ban va­gyunk. Itt­hon Zuschlag bonmotján kí­vül leg­in­kább a kö­vet­he­tet­le­né vált ha­zai médiapolgárháború ér­de­melt fi­gyel­met. Ma­gyar Hír­lap ön­fenn­tar­tás­ba for­du­lá­sa, Nép­sza­va kont­ra Matula, Andrassew kont­ra új­ság­írói szak­ma, Bayer kont­ra Bencsik, Liszkay kont­ra Kerényi, Koczián kont­ra Hír TV. De mi­vel ne­künk nem osz­tot­tak la­pot, mi sem ás­tuk be ma­gun­kat a lö­vész­árok­ba, in­kább kí­vül­ál­ló­ként fi­gyel­tük, mi lett a Ma­gyar Bá­lint kont­ra ma­gyar fel­ső­ok­ta­tás, a Demsz­ky kont­ra Felkay, Kul­csár kont­ra ügyész­ség, Tö­rök­or­szág kont­ra EU, il­let­ve a Felcsút kont­ra Deb­re­cen vég­ered­mé­nye. Akik pe­dig Oli bá­csi­hoz iga­zít­ják a vé­le­mé­nyü­ket, azok­nak jó hír­rel szol­gál­ha­tunk. Vé­le­mé­nyük le­het Bu­da­pest­ről is.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”