OFFLINE | intro | a hónap vesztese
Hiller István
(2005. március)
Va­ló­szí­nű­leg nem té­ve­dünk na­gyot, ha egy szo­ci­a­lis­ta po­li­ti­kus (plá­ne párt­el­nök) kar­ri­er­jé­nek ob­jek­tív mély­pont­ja­ként azt a pil­la­na­tot ha­tá­roz­zuk meg, ami­kor a Nap-Kelte pár­tat­lan és mér­ték­tar­tó mű­sor­ve­ze­tői rö­hö­gik ki.

Bár Hiller Ist­ván sa­ját el­mon­dá­sa sze­rint örült, hogy a játékoskedvű mű­sor­nak já­té­kos­tár­sa le­he­tett, a ro­mák­hoz el nem ju­tó ro­ma-po­li­ti­ká­ról és az Amő­ba jó sor­sá­ról he­be­gő-ha­bo­gó párt­el­nök sze­rep­lé­se leg­in­kább egy olyan C-kategóriás ön­kor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­é­re em­lé­kez­te­tett, aki­nek kü­lö­nö­sen rossz nap­ja van. Ta­lán ért­he­tő, hogy nap­ról-nap­ra erő­sö­dik ben­nünk a sej­te­lem: hő­sünk ta­lán csak egy­szer kö­ve­tett el na­gyobb hi­bát an­nál, hogy párt­el­nö­ki mas­ka­rá­ra cse­rél­te a mi­nisz­te­ri bár­sony­szé­ket: ami­kor az egye­te­mi ka­ted­rá­nak mon­dott bú­csút a kul­tu­rá­lis tár­cá­ért.


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. március (1127 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”