OFFLINE | intro | "a szerkesztő azt üzente"
Ügyfél, szolgálat
(2005. március)
Szé­pen, tü­rel­me­sen ál­lunk sor­ban, nagy össz­né­pi egyet­ér­tés­sel hall­gat­juk, ahogy pár­tunk el­nö­ke előbb kifizetne, majd szél­ső­jobb­ol­da­li szán­dé­kot sej­tet gaz­da­ügyi­leg és mi­vel en­­nyi po­fát­lan­ság­tól sem ha­lad a sor és a ha­za ügye, hát vá­runk.

Sor­szá­mun­kon olyan nagy szám sze­re­pel, hogy min­den re­mé­nyün­ket el­ve­szí­te­nénk, de a tel­jes ni­hil­be va­ló fej­fá­jós zu­ha­nás előtt ki­tölt­jük az enorszagom.hu kér­dő­ív­ét, hogy ma­gunk is el­ámul­junk fe­ne nagy li­be­ra­liz­mu­sun­kon. Ámu­lás-bá­mu­lás köz­ben, éle­tünk sors­dön­tő, nagy sorbanállását meg sem sza­kít­va el­ké­szí­tet­tük a már­ci­u­si UFit. Jár­tunk Mon­te­neg­ró­ban és cuk­rász­dá­ban, fo­lyó­ira­to­kat ol­vas­tunk, cédéket hall­gat­tunk, az an­ti­kom­mu­nis­ta és an­ti­fa­sisz­ta Apponyi György em­lé­két idéz­tük, be­szél­get­tünk Mé­szá­ros Ta­más­sal, az ÁPV Rt. el­nö­ké­vel, a Corvinus Egye­tem rek­to­rá­val és Cserna-Szabó And­rás író­val, a gasztrozófia temp­lo­má­nak fel­kent pap­já­val, ret­tent­he­tet­len Oli bá­tyánk pe­dig ez­út­tal az SZDSZ-ről és az ő or­szá­guk­ról mond­ja meg a fran­kót. Teszt­ki­töl­té­sé­nél a gép le­fa­gyott.

- A.B.A. -


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. március (1127 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”