OFFLINE | intro | lapzsemle
Kor­ha­tá­ros mű­vé­szet
(2005. március)
HVG: Vi­szont ki­elé­gít­het­te egyik el­vá­gyó­dá­sát. El­ju­tott a khme­rek kö­zé. Meg is ír­ta. Az­tán ez­zel is ka­vart egy minivihart: el­len­sé­gei pedofíliát ol­vas­tak ki lel­kes so­ra­i­ból...
M.I.: Mit mond­jak: a kam­bo­dzsa­i­ak prűdek. Alig van­nak bor­dély­há­zak, s ha van­nak is, a lá­nyok azok­ban is vi­et­na­mi­ak. A má­so­dik uta­mon, nem is ta­ga­dom, volt ben­nem tö­rek­vés, hogy ily mó­don is érint­ke­zés­be lép­jek az ott élők­kel. Mert na­gyon szé­pek a le­á­nyok, és az egész or­szá­got át­len­gi egy­faj­ta nő­i­ség. Azt per­sze vis­­sza­uta­sí­tom, ami­re egye­sek cé­loz­tak, mert nem gye­re­kek vol­tak, leg­fel­jebb a ter­me­tük ki­csi. Tény­leg volt há­rom-négy kap­cso­la­tom, eze­ket le is írom a könyv­ben, de mon­dom, jó­val túl vol­tak az al­só kor­ha­tá­ron. (HVG-interjú Malgot Ist­ván­nal, 2005. feb­ru­ár 3.)

Nem gye­rek vótt az, tisz­telt bí­ró­ság, csak ki­csi­ke!

-


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. március (1127 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”