OFFLINE | puncs |
Hűbérúrnak lenni volna jó
Carcassone
(2005. március)
Föld­je­in­ken szor­gos­ko­dó alatt­va­lók, az is­te­ni jó­in­du­lat meg­te­rem­té­sén mun­kál­ko­dó, lo­já­lis klé­rus, tö­kös ka­to­na­ság és Ius Primae Noctis: in­nen szem­lél­ve ki­fe­je­zet­ten kom­for­tos­nak tű­nik az élet a kö­zép­kor­ban. Az utób­bi­tól el­te­kint­ve mind­ezt meg­ta­lál­juk a Carcassonéban, ahol bir­to­ka­ink és kö­ve­tő­ink mi­nél jobb me­ne­dzse­lé­sé­vel kell ve­tély­tár­sa­ink fö­lé ke­re­ked­nünk.

A le­gen­da sze­rint (ma­gá­ra va­la­mit is adó vár nem le­het meg sa­ját le­gen­dák nél­kül) Nagy Kár­oly már öt éve ost­ro­mol­ta a vá­rost, si­ker­te­le­nül. A vé­dők élel­mi­szer­kész­le­te fogy­tán volt, ezért Carcas úr­nő­je a ma­ra­dék ga­bo­nát me­ge­tet­te egy disz­nó­val, majd a de­re­ka­san fel­hiz­lalt ser­tést az ost­rom­lók elé ha­jít­tat­ta. Lát­ván, hogy a vá­ros­nak még min­dig van­nak tar­ta­lé­kai, a csá­szár nyom­ban fegy­ver­szü­ne­tet ja­va­solt. Carcas úr­nő­je győ­ze­del­mes kürt­szó­val fo­gad­ta a hírt, in­nen a név: „Carcas sonne”, az­az „Carcas zeng”.
Er­ről, a Vi­lág­örök­ség ré­szét ké­pe­ző, im­po­záns, dél-fran­cia­or­szá­gi vár­ról és vá­ros­ról kap­ta ne­vét az a né­met tár­sas­já­ték, ami 2001-ben Né­met­or­szág­ban el­nyer­te Az Év Já­té­ka dí­jat. Kül­föld­ön az­óta szá­mos ki­egé­szí­tő és mu­tá­ció je­lent meg hoz­zá (lásd ke­re­tes írá­sun­kat), Ma­gyar­hon­ba ed­dig saj­nos csak az alap­já­ték ju­tott el.

Erről, a Világörökség részét képező, dél-franciaországi várról és városról kapta nevét az a német társasjáték, ami 2001-ben Németországban elnyerte Az Év Játéka díjat


A já­ték so­rán vé­let­len­sze­rű­en hú­zott, négy­zet ala­kú te­rü­let-kár­tyá­kat kell el­he­lyez­nünk a já­ték­té­ren úgy, hogy ol­da­lai il­lesz­ked­je­nek a már lent lé­vő kár­tyák­hoz (út­hoz utat, vá­ros­hoz vá­rost, ésígytovább). Ez­után a leg­utóbb le­ra­kott te­rü­let­re le­rak­hat­juk hét kö­ve­tőnk egyi­két, aki on­nan­tól kezd­ve a mi ér­de­ke­in­kért szor­gos­ko­dik majd. A vá­ro­sok­ban lo­vag­ként, az uta­kon út­épí­tő­ként, a ré­te­ken föld­mű­ve­sek­ként, a ko­los­to­rok­ban pe­dig szer­ze­te­sek­ként szol­gál­nak min­ket. Mind­ad­dig a táb­lán ma­rad­nak, míg a hoz­zá­juk tar­to­zó épít­mény el nem ké­szül (az­az le nem zá­rul), ezért ér­de­mes meg­fon­tol­ni, mi­kor he­lye­zünk le újabb kö­ve­tőt. Ez föld­mű­ve­se­ink­re kü­lö­nö­sen ér­vé­nyes, hi­szen ők a já­ték vé­gé­ig a táb­lán ma­rad­nak, igaz, ak­kor jó eset­ben na­gyon sok pon­tot hoz­hat­nak a kony­há­ra.
A Carcassone vi­szony­lag nagy sík fe­lü­le­tet igé­nyel, ezért egy ká­vé­zó sar­ki asz­tal­ká­ján, vagy uta­zás köz­ben nem na­gyon játsz­ha­tó, és a stran­don is csak szél­csend­ben ér­de­mes ve­le pró­bál­koz­ni, ha nem sze­ret­nénk mo­no­ki­ni­ző né­met nyug­dí­ja­sok­ról sze­de­get­ni ösz­­sze bi­ro­dal­munk da­rab­ja­it. Leg­alább kettő, leg­fel­jebb öt lel­kes ver­seny­ző­re lesz szük­sé­günk a já­ték­hoz (ma­gun­kat is be­le­ért­ve), ami a ké­szí­tők sze­rint al­kal­man­ként 30-45 perc, ná­lunk in­kább egy jó órá­ig szo­kott tar­ta­ni. A Carcassone ára meg­le­he­tő­sen nagy szó­rást mu­tat: va­la­hol 2800 Ft, más­hol 5000-nél is töb­bet kér­nek el ér­te.


A Carcassone-család

Fogadók és Katedrálisok: A katedrális megtriplázza a befejezett város értékét, a fogadó pedig az utakat teszi jövedelmezőbbé. Új, nagyméretű követőink megerősítik befolyásunkat a felügyeletük alatt álló területen. A kiegészítő egy új szín bevezetésével lehetővé teszi, hogy hatan játsszunk.
Kereskedők és Építőmesterek: Különféle kereskedelmi árukat és új szabályokat hoz Carcassone életébe. Építészeink segítségé-vel gyorsabban terjeszkedhetünk, míg a megfelelően elhelyezett malacokkal mezőink értékét növelhetjük.
Hercegnő és Sárkány: Hű alattvalóinkat sárkány fenyegeti, a városokban királylányok rettegnek a szörnyetegtől.
Carcassone Grófja: 12 új, Carcassone városát formáló terület-kártya, amiket a játék indulása előtt kötött formában kell azt asztalra rakni (tulajdonképpen a korábbi egy kezdőterületet váltja fel). A Gróf és a városban elhelyezett követők segítségével akár mások verítéke (kolostorai, útjai) után is szerezhetünk pontokat.
Vadászok és Gyűjtögetők: A Carcassone önállóan (az eredeti kiadás nélkül) játszható változata, ahol a történelem előtti idők ősközösségei küzdenek egymással. Fakunyhókkal, különleges kártyákkal és más, új szabályokkal.
Király és Felderítő: 12 új terület-kártya, ebből hét az eredeti Carcassonéhoz, öt az ősemberes kiadáshoz. Megjelenik a király, illetve a rablólovag, amelyek a legnagyobb várost, illetve a leghosszabb utat felügyelő játékosnak jelentenek további pontokat (a la Catan telepesei).
A Vár: A Carcassone kifejezetten két játékosra tervezett alapdoboza.
A Frigyláda: Az ószövetségi időkben, az Ígéret Földjén játszódó kiadás, prófétákkal és a Frigyládával.
A Felfedezés: Az alapjáték egyszerűsített változata. Csak 4 követőnk van, de bármikor fel lehet őket venni, nem csak befejezett építkezések esetén.
A Város: Önmagában is játszható, fadobozba csomagolt alapkész-let. A fából készült falak és tornyok terület-kártyáktól független felépítése új, az eredeti játékétól eltérő stratégiák kidolgozását igényli.Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. március (1127 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #2: sanyika (2007. -0. 8-. 28: 1)  

mennyibe kerul a család

  
  Válaszok struktúrájaElőzmény: #1


  #1: _ (2007. -0. 2-. 01: 1)  

Igen jó stratégiai játék. majdnem minden nap játszunk vele, mégsem unjuk. Véleményem szerint nem lehet megunni. meg van hozzá a kereskedő és építész is.

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”