OFFLINE | intro | lapzsemle
Könyv­aján­ló
(2004. június)
A leg­el­ső pi­ra­mis­fel­irat­ok ta­nú­sá­ga sze­rint nyel­vünk ősén meg­szó­la­ló ki­rály üze­ne­te így hang­zik: ma­gyar­nak nem szü­let­ni – ma­gyar­nak len­ni kell… A szer­ző szá­mos el­is­mert tu­dós­sal mun­ka­kap­cso­lat­ban van, s lát­szik a könyv szer­ke­ze­tén, alak­ján, mi­nő­sé­gén, hogy Borbola Já­nos írás­tör­té­ne­ti ku­ta­tó a leg­ma­ga­sabb tu­do­má­nyos igé­nyek ki­elé­gí­té­sé­re tö­re­ke­dett. (Borbola Já­nos: Csil­lag­szo­ba. Út a szak­ka­rai pi­ra­mis­fel­irat­ok ma­gyar nyel­vű ol­va­sa­tá­hoz, Írás­tör­té­ne­ti Ku­ta­tó In­té­zet, 2004.)

Hü­lyé­nek nem szü­let­ni, hü­lyé­nek len­ni kell.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”