OFFLINE | polgfilter |
Még több banánt a köztársaságnak!
Demokratikus deficit
(2004. június)
Az Inter-Európai rész­vény-köz­tár­sa­ság dél­ceg nagy­tő­kés kor­mány­zó­já­nak, Megyó bá­csi­nak és ár­fo­lyam­nye­re­ség­re éhes csa­pa­tá­nak ke­vés ide­je ma­rad a de­mok­ra­ti­kus já­ték­sza­bály­ok­kal va­ló bí­be­lő­dés­re.

Az EP vá­lasz­tás mi­at­ti iz­ga­tott­sá­gá­ban Kuncze Gá­bor sza­bad­de­mok­ra­ta párt­el­nök – sze­ré­nyen – si­ke­res­ként és a rend­szer­vál­tás óta leg­li­be­rá­li­sabb kor­mány­ként aposzt­ro­fál­ta a 2002 óta reg­ná­ló MSZP–SZDSZ ko­a­lí­ci­ót. A té­nyek el­lent­mon­da­nak a 89-ben ki­múlt ál­lam­szo­ci­a­liz­mus­ból vis­­sza­kö­szö­nő hur­rá- op­ti­mis­ta si­ker­pro­pa­gan­dá­nak. Két éves kor­mány­zá­sa so­rán a Medgyessy-kormány több el­ma­rasz­ta­ló al­kot­mány­bí­ró­sá­gi ha­tá­ro­za­tot gyűj­tött be, mint a rend­szer­vál­tás óta az ös­­szes töb­bi. Az al­kot­mány be­tű­i­vel szem­ben kor­má­nyoz­ni, tör­vény­kez­ni a leg­sú­lyo­sabb és a leg­ve­szé­lye­sebb hi­ba, vagy in­kább bűn. Leg­alább­is de­mok­rá­ci­ák­ban.
A de­mok­rá­cia ne­vű já­ték sza­bá­lya­it a szo­ci­a­lis­ta - sza­bad­de­mok­ra­ta ko­a­lí­ció sem­mi­be ve­szi, amit az al­kot­mány be­tar­tá­sa fö­lött őr­kö­dő és ál­ta­luk még nem ké­zi ve­zé­relt bí­ró­ság ha­tá­ro­za­tai egy­ér­tel­mű­en je­lez­nek. A ta­lá­ros tes­tü­let al­kot­mány­el­le­nes­nek mi­nő­sí­tet­te a rend­szer­vál­to­zást kö­ve­tő kor­má­nyok tag­ja­i­nak tit­kos­szol­gá­la­ti múlt­ját vizs­gá­ló Mécs-bi­zott­ság lét­re­ho­zá­sát. A kor­mány­pár­ti több­ség al­kot­mány­el­le­ne­sen fo­gad­ta el a kór­ház­tör­vényt, így azt vis­­sza­me­nő­le­ges ha­tál­­lyal meg­sem­mi­sí­tet­te az Al­kot­mány­bí­ró­ság. A so­ro­za­tos kor­mány­pár­ti tá­ma­dá­sok után az Ab ki­mond­ta: a leg­főbb ügyész nincs alá­ren­del­ve az Or­szág­gyű­lés­nek, és sem a par­la­ment­től, sem más­tól nem kap­hat, nem fo­gad­hat el uta­sí­tást a te­vé­keny­sé­gé­re vo­nat­ko­zó­an. Az Al­kot­mány­bí­ró­ság meg­sem­mi­sí­tet­te a szo­ci­á­lis tör­vény egyik be­kez­dé­sét, mert az el­len­té­tes a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság és az Apos­to­li Szent­szék kö­zöt­ti meg­ál­la­po­dás­sal. A ta­lá­ros tes­tü­let azt ki­fo­gá­sol­ta, hogy a Ka­to­li­kus Egy­ház köz­szol­gál­ta­tá­sá­ért já­ró ál­la­mi tá­mo­ga­tás a te­le­pü­lé­si ön­kor­mány­zat dön­té­sé­től füg­gött vol­na. Al­kot­mány­el­le­nes ren­del­ke­zé­se­ket tar­tal­ma­zott a me­ző­gaz­da­sá­gi ter­mé­kek ke­res­ke­del­mi több­let­kész­le­te­zé­sé­vel kap­cso­la­tos in­téz­ke­dé­sek­ről szó­ló tör­vény is. Al­kot­mány­el­le­nes­nek mi­nő­sí­tet­te az Ab a Pénz­ügyi Szer­ve­ze­tek Ál­la­mi Fel­ügye­let­ének át­ala­kí­tá­sá­ról szó­ló tör­vényt, mert Medgyessy Pé­ter al­kot­mány­el­le­nes mó­don akar­ta el­tá­vo­lí­ta­ni Szász Ká­rolyt, a fel­ügye­let el­nö­két. Az Al­kot­mány­bí­ró­ság az Al­kot­mán­­nyal el­len­té­tes­nek ta­lál­ta a gyű­lö­let­be­széd­ről szó­ló tör­vényt, ezért ha­tá­lyon kí­vül he­lyez­te. Leg­utol­já­ra pe­dig az Al­kot­mány­bí­ró­ság al­kot­mány­el­le­nes­nek nyil­vá­ní­tot­ta a gyógy­sze­rek át­me­ne­ti ár­sza­bá­lyo­zá­sá­ról szó­ló ren­de­le­tet is.
A 2002-es vá­lasz­tá­si kam­pá­nyá­ban a csú­nya an­ti­de­mok­ra­ti­kus mu­mus­ként démonizált Fi­des­­szel szem­ben a de­mok­ra­ti­kus in­téz­mé­nyek meg­erő­sí­té­sét ígér­te az MSZP. Ez­zel szem­ben mos­tan­ra a Medgyessy-kormány al­kot­mány­sér­tő kor­mány­zá­sa a de­mok­ra­ti­kus in­téz­mé­nyek füg­get­len­sé­gé­nek ve­szé­lyez­te­té­sé­vel dél-ame­ri­kai köz­ál­la­pot­ok meg­te­rem­té­sé­vel fe­nye­get. Az al­kot­mány­el­le­nes kor­mány­za­ti mély­re­pü­lés foly­ta­tá­sa rö­vid­tá­von bi­zony­ta­lan­ság­hoz, hos­­szú tá­von vi­szont már a jog­ál­la­mi­ság ma­ra­dé­ká­ba ve­tett hit meg­ren­dü­lé­sé­hez ve­zet.

- V.V. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”