OFFLINE | intro | "a szerkesztő azt üzente"
Ferenc
(2004. október)
Hogy az új mi­nisz­ter­el­nök ép­pen Fe­renc nap­ján te­szi le az es­küt – le­gyen csak em­lí­tés­nyi sú­lyú, hi­szen sok­kal sú­lyo­sabb kér­dés az MSZP el­nök­vá­lasz­tó kong­resszu­sa.

Kör­be is jár­juk a bá­tor el­nök­je­löl­te­ket, kü­lö­nö­sen egyet, a leg­esé­lye­seb­bet. Nem tu­dunk szó nél­kül el­men­ni az ősz má­sik nagy ün­ne­pe mel­lett: a szü­re­ti sze­zon tisz­te­le­té­re be­szél­ge­tünk egy bo­rás­­szal, aki ugyan nem ne­ve­zi ma­gát an­nak, mi örül­tünk, hogy be­szél­get­het­tünk ve­le – bár min­den­ki így vi­szo­nyul­na a sa­ját bo­rá­hoz. Kós­tol­tunk mű­anyag pa­lac­kos lő­ré­ket, el­men­tünk a Bor­fa­lu­ba és yo-helyként Kis­ma­rost ne­vez­tük meg (volt ott is bor va­la­mi­kor). Va­la­mi bűz­lik Kár­pát­al­ján, va­la­mi nem tisz­ta a Ka­u­ká­zus­ban – ezen is pró­bál­tunk se­gí­te­ni. Az­tán néz­zünk ki­csit ma­gunk­ba is: ott van a ta­bu­ként ke­zelt ci­gány­kér­dés, Oli bá­csi a mély­be száll. Ho­gyan ké­szül a dvd? Mi­ért jó/nem jó mú­ze­um­ba jár­ni? Mi­ért jön ki a kö­nyö­kün­kön az a szó, hogy pá­lyá­zat, és volt-e ez más­hogy is? Vé­gül egy ked­ves be­szél­ge­tés egy ked­ves olim­pi­ko­nunk­kal, olyan­nal, aki­re (megint és még min­dig) jó büsz­ké­nek len­ni.


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”