OFFLINE | intro | lapzsemle
Döbrentei le­szállt
(2004. április)
Ami­kor meg­kér­dez­ték, fo­gyasz­tott-e al­ko­holt, azt vá­la­szol­ta, hogy két po­hár bort ivott, a szag mi­att pe­dig cu­kor­be­teg­sé­gé­re hi­vat­ko­zott. A gép pa­rancs­no­ka ez­után ar­ra hi­vat­koz­va szál­lí­tat­ta le a köl­tőt, hogy in­for­má­ci­ó­ja sze­rint az utas je­len­lé­te koc­ká­za­tot je­lent. Döbrentei egé­szen más­ként em­lék­szik az eset­re. A Ma­gyar Rá­di­ó­nak el­mond­ta: elő­ző es­te az al­ter­na­tív Kos­suth-díj át­vé­te­le után kö­lyök­pezs­gő­vel koc­cin­tott. Mint fo­gal­ma­zott, ezt vé­let­le­nül fél Ma­gyar­or­szág lát­ta, és jó­kat rö­hö­gött. Va­ló­ban sze­re­tett vol­na tíz pél­dány Ma­gyar Nem­ze­tet ven­ni. Ami­kor ki­de­rült, hogy a stand­nál nincs, ő csak an­­nyit kö­zölt az el­adó­val, hogy ezt kü­lö­nös­nek tart­ja. (Inform-Data lap­szem­le, márc. 16.)

A sza­gos cu­kor­be­teg kö­lyök­pezs­gő­vel koc­cint­va ka­cag­tat.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”