OFFLINE | polgfilter |
A zsákban futás, lepényevés, délutáni alvás minisztere
Bohóc a homokozóban
(2004. április)
Ami­kor a fic­kó (mert ma­gát csak így ne­ve­zi) úszó­sap­kát hú­zott a fe­jé­re, az in­du­la­to­sab­bak már más­nap haj­nal­ban az egye­te­mi évek alatt tö­kély­re fej­lesz­tett ut­ca­név­táb­la cse­rél­ge­té­sek em­lé­két is fel­idéz­ve kí­ván­ták vol­na a Hold ut­ca 1. cé­gé­rét Ma­ga­mu­to­ga­tás- és Idétlenkedésügyi Mi­nisz­té­ri­um­ra ki­cse­rél­ni, de ta­valy­előtt Kapolcsa után tud­juk, a dol­gok ne­vén va­ló ne­ve­zé­sét mos­tan­ság a ká­dár­kol­básszal va­ló meg­is­mer­ke­dés ve­szé­lye kö­ve­ti.

Szóval ma­radt a mégegysört prog­ram és az egye­te­mi hős­tet­tek gon­do­la­ti re­konst­ruk­ci­ó­ja. Pe­dig le­het, hogy meg­ér­te vol­na. Hát­ha a hő­si haj­nalt kö­ve­tő dél­előtt, ami­kor a fic­kó tisz­te­le­tét te­szi a Hold u. 1-ben, a táb­lát lát­ván el­ha­tá­roz­za, fel­hagy a Fásy-mulatóba il­lő bo­hóc­ko­dás­sal. Nem így tör­tént. S az­óta nem mú­lik úgy el hét, hogy piár pro­duk­ci­ó­val ne áll­na elő.
Sa­ját be­val­lá­sa alap­ján nem ért az if­jú­sá­gi ügyek­hez (vall­juk be, Csil­le­bérc le­pat­tin­tá­sa nem szak­ma­po­li­ti­kai szem­pont­ból ko­moly tel­je­sít­mény), nem ért a sport ügyek­hez (a fe­dett pá­lyás öszödölés és a hos­­szú tá­vú mu­tyi­zás va­ló­ban nem az), vi­szont azt tud­ja, hogy a dro­go­zás az in­gyen ka­pott KISZ in­gat­lan le­nyú­lá­sá­nál is csú­nyább do­log. No, mi­vel ezek nem men­nek – mint Fri­di­nek a sus­tor­gós sza­vak –, ma­radt az úszó­sap­ká­ban blöf­fö­lés, a gye­re­kek szem­pont­já­ból nél­kü­löz­he­tet­len busz­ve­ze­tés, az el nem ké­szült jég­pá­lya át­adás és az ös­­szes töb­bi bo­hóc­ko­dás.
El kel­lett vol­na ró­la hin­ni, hogy iga­zolt hos­­szú­táv­fu­tó volt. Az­tán a rek­lám­pla­kát szé­le kis­sé be­re­ped és ki­de­rül ró­la, hogy azt se tud­ja: 5000 mé­ter az kö­zép­táv. Be­je­len­ti, hogy ő, mint a gyer­me­kek igaz ba­rát­ja 2 mil­li­árd fo­rin­tot szán a Kell egy hely ne­vű prog­ram­ra. Az­tán rá egy hét­re a pú­der fel­sza­kad és lát­hat­juk, hogy a költ­ség­ve­tés er­re a cél­ra 50 mil­li­ót szán. Az­tán sa­ját mi­nisz­te­ri ki­ne­ve­zé­se al­kal­má­ból el­játssza a ga­val­lért és a mi­nisz­té­ri­um ös­­szes dol­go­zó­ját in­gyen kok­té­loz­ni hív­ja a Ri­ó­ba, ami az adó­fi­ze­tők kö­zel egy mil­li­ó­já­ba ke­rült, majd ka­rá­csony­kor in­gyen itat­ja és bé­relt bu­szok­kal szál­lí­tat­ja haza mun­ka­tár­sa­it és ke­nye­res cim­bo­rá­ját, Dra­zsét, kár hogy ez a „Miazhogy Bu­li” há­rom­mil­li­ónk­ba ke­rült. De a fic­kó to­vább mo­so­lyog, ke­ret nél­kü­li szem­üveg­ét tar­tó fü­lei nem vö­rö­söd­nek, hi­szen ha meg­un­ja a Ma­ga­mu­to­ga­tás- és Idétlenkedésügyi miniszterkedést, át­má­szik egy má­sik ho­mo­ko­zó­ba, a bo­hóc­ru­há­ját po­rond­mes­te­ri gú­nyá­ra cse­réli, és köz­ben na­gyon kon­cent­rál az út­el­ága­zás­ra.

- A.R. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”