OFFLINE | háló és puding |
Hysteropoly
(2004. február)
„Magyarországon ma állami pénzen folyik a keresztény- és magyargyűlölet propagálása. Mint ebben az épületben is mellettünk, amely oly nagymértékben kielégíti a tartalom és forma egységének marxi követelményét. Szennyes kívülről, szennyes belülről. Holott milliókat kap keresztény- és magyarellenes műsorfolyamának propagálására.” (Lovas István Zéró tolerancia a gyűlölet ellen című beszéde a Tilos Rádió elleni tüntetésen, január 11.)

A Job­bik és né­hány pol­gá­ri kör ál­tal meg­hir­de­tett de­monst­rá­ció mot­tó­ja nem fel­tét­le­nül a jé­zu­si ta­ní­tás tö­ké­le­tes meg­ér­té­sé­ről árul­ko­dott: „A nép­ir­tás­sal fe­nye­ge­tet­tek nem fog­ják má­sik ar­cu­kat oda­tar­ta­ni itt sem.” A ke­resz­té­nyi vo­na­lat to­vább gyen­gí­tet­te, hogy mi­kor a bal­ol­da­li el­haj­ló­nak ne­he­zen ne­vez­he­tő Gyulay End­re Szeged-csanádi püs­pök le­ve­lét fel­ol­va­só ren­de­ző a bé­kes­ség­ről és a meg­bo­csá­tás­ról szó­ló rész­hez ér­ke­zett, sza­va­it fütty és „Elég volt!” ki­ál­tá­sok nyom­ták el.
Úgy tű­nik, a Job­bik fő po­li­ti­kai kül­de­té­sé­vé vált a Ti­los rá­dió su­gár­zá­si en­ge­dé­lyé­nek meg­vo­ná­sa és saj­nos töb­bé-ke­vés­bé si­ke­rült a par­la­men­ti el­len­zé­ki pár­to­kat is be­von­nia eb­be a paranoid já­ték­ba. Az ak­ció kü­lö­nö­sen az el­vi­leg leg­in­kább érin­tett ke­resz­tény/ke­resz­tyén egy­há­zak ál­lás­pont­já­nak fé­nyé­ben tű­nik vis­­szás­nak, hi­szen a tör­té­nel­mi fe­le­ke­ze­tek egyi­ke sem kö­ve­telt sú­lyos szank­ci­ót, a po­li­ti­ka azon­ban ke­resz­té­nyebb­nek akart mu­tat­koz­ni a ke­resz­té­nyek­nél.
Ha­son­ló tü­ne­te­ket ko­ráb­ban a ki­seb­bik kor­mány­párt hold­ud­va­rá­nak egy ré­sze pro­du­kált rend­sze­re­sen, akik egy-egy el­íté­len­dő, ám­de ve­szély­te­len ese­tet túl­dra­ma­ti­zál­va ju­tot­tak el a kö­vet­kez­te­té­sig, mi­sze­rint a zsi­dó­ság­nak fél­nie kell eb­ben az or­szág­ban. Az el­múlt jó egy hó­nap­ban saj­nos en­nek a men­ta­li­tás­nak az édes­test­vé­re lát­szik szár­ba szök­ken­ni: egy ré­teg­rá­dió il­lu­mi­nált mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek ki­je­len­té­sé­től, egy sza­ti­ri­kus, min­den­kit alá­zó webzine ani­má­ci­ó­já­tól és egy ke­reszt meg­ron­gá­lá­sá­tól egye­sek si­ke­re­sen el­ju­tot­tak a ke­resz­tény­ül­dö­zés és -irtás ví­zi­ó­já­ig. A két gon­dol­ko­dás­mód gyö­ke­rei, mód­sze­rei és cél­jai kö­zö­sek: az el­len­fél stigmatizálásából és a cél­cso­port hiszterizálásából re­mél­nek po­li­ti­kai tő­két ko­vá­csol­ni ma­guk­nak, nem tö­rőd­ve az­zal, mek­ko­ra ká­ro­kat okoz­nak ez­zel a nor­má­lis köz­be­széd­nek.
A Fi­a­tal Bal­ol­dal is meg­iri­gyel­het­te a jobbikos mód­sze­re­ket, ezért be­in­dí­tot­ta sa­ját fel­je­len­tős pro­jekt­jét, s len­dü­le­te­sen igyek­szik le­dol­goz­ni kez­de­ti le­ma­ra­dá­sát. Egyszerre több frontot is nyitott a polgári körök, Lo­vas Ist­ván és a Pajzs Szö­vet­ség el­len, nem hagy­va két­sé­get afe­lől, hogy a fe­le­lős ma­ga a főgonosz, a Zorbán.
Pol­gá­ri kö­rös le­ve­le­ző­lis­tá­kat szem­lé­ző fi­a­tal bal­ol­da­li­ak az egyik sa­rok­ban, Ti­los-mű­so­ro­kat jegy­ze­te­lő jobbikmagyarok a má­sik­ban. Boksz!Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”