OFFLINE | puncs | kultúra
Universal
Beck: Guero
(2005. április)
Ha be­ha­tá­rol­ha­tat­lan fi­a­tal ze­nészt (vagy in­kább ze­ne­mű­vészt) kell meg­ne­vez­ni, a fél szak­ma Beck ne­vét ej­ti ki. A kü­lön­le­ges kar­ri­ert több mint tíz éve, ép­pen egy szte­re­o­tí­pi­ák­ra (egy­szá­mos kö­lyök, majd el­mú­lik) okot adó MTV-slá­ger­rel („I’m a loser, baby…” – em­lék­szünk még?) kezd­te az if­jú, az­tán a kö­vet­ke­ző, Odelay cí­mű (má­ig a leg­jobb) le­me­ze után már­is a rock po­ten­ci­á­lis nagy meg­újí­tó­ját lát­ta ben­ne az ame­ri­kai saj­tó, sőt: az am­csi rocktermékekre rend­sze­rint csak fin­tor­gó Lon­don is el­fo­gad­ta a kü­lönc köly­köt.

Aki ez­után be­le­sze­re­tett a művészimidzsbe, és szí­vat­ni kezd­te a szak­mát. Beck min­dig vi­gyá­zott ar­ra, hogy for­du­la­tai mind-mind száz­nyolc­van fo­ko­sak le­gye­nek: a hiphopos Odelay után jött egy las­sú, da­lo­lós, countrys, más­na­pos al­bum (Mutations), az­tán egy Prince-parafrázis iga­zi slá­ge­rek­kel (Midnite Vultures), majd Sea Change né­ven jött új­ra a Mutations vi­lá­ga – ez­út­tal több folk-beütéssel. A most meg­je­lent Guero szin­tén az egy-sima-egy-fordított el­vet kö­ve­ti: ez megint egy ek­lek­ti­kus al­bum, Beck pe­dig min­dig is ezek­kel arat­ta a leg­több si­kert. A stíl de­fi­ni­ál­ha­tat­lan: Beck az el­múlt év­ti­zed­ben úgy gyúr­ta ös­­sze az an­gol és az ame­ri­kai rock­ze­nét a me­zei folkkal, a countryval, a hip-hoppal, a kraftwerkes elektróval, hogy ezek­nek szá­lai már szin­te föl­is­mer­he­tet­le­nek a sa­ját vi­lá­gá­ban. Slá­ger­ből a szo­ká­sos­nál ke­ve­sebb van (Girl, E-Pro, Scarecrow), go­no­szul fül­be­má­szó da­lok­ból an­nál több. A csúcs­szám a Scarecrow, amely olyan, mint Michael Jackson Thrillerjének klip­je: ré­misz­tő, kel­le­mes, las­sú agy­ha­lál. És a leg­főbb: Beck kez­di a tíz év­vel ez­előt­ti ígé­re­te­ket be­vál­ta­ni: a 13 szám­ból ötben ki le­het mu­tat­ni a mű­faj ed­dig is­me­ret­len irá­nya­it.

- K.L. -


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. április (1427 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”