OFFLINE | puncs | kultúra
Mosolyogva, de búcsúzni végre
Good bye, Lenin!
(2004. január)
At­tól fél­tem, ez is csak egy olyan film lesz, mint mond­juk a Csi­ni­ba­ba, vagy az Ám­bár ta­nár úr volt. Af­fé­le gálvölgyis, koltais, ró­zsa­szín nosz­tal­gia-kok­tél, „kis pénz, kis nyo­mor, de leg­alább volt mit en­ni, és mi­lyen vic­ces volt a tor­na­ta­nár”–fé­le katyvasz, né­met ki­vi­tel­ben.

Meg az­tán ott a ke­se­rű va­ló­ság: Né­met­or­szág ke­le­ti fe­lé­ben ép­pen mos­tan­ság te­tő­zik az „Ost-algie”, az­az a ke­let­né­met szörny­ál­lam irán­ti vá­gya­ko­zás. Szűk volt a rab­ru­ha, de in­gyen ad­ták, ugye. És per­sze van ne­künk szo­ci­a­liz­mus itt­hon is elég, mi­nek még fi­zet­ni is ér­te?
De a Good bye, Le­nin! nem ilyen film. Sőt, ta­lán ez az ed­di­gi leg­szel­le­me­sebb al­ko­tás a né­met új­ra­egye­sí­tés­ről. Pe­dig nem volt kön­­nyű dol­guk. Mert kép­zel­jünk csak el egy or­szá­got, ahol Erich Honecker az el­ső szá­mú ve­ze­tő, és amely­nek cí­me­ré­ben egy ka­la­pács­ra sze­ge­zett kör­ző áll. Jó, jó, most vo­nat­koz­tas­sunk el at­tól, hogy a pa­pír­ból va­ló fel­ol­va­sás a fő­tit­kár­nak leg­alább nem oko­zott gon­dot, de te­gyük a szí­vünk­re a ke­zün­ket: Honecker ma Ma­gyar­or­szá­gon leg­fel­jebb már csak egy po­li­ti­kai ál­lam­tit­kár le­het­ne a MEH-ben. Vi­szont év­ti­ze­de­kig vezetett egy or­szá­got, ahol élet és ha­lál ura volt. Az NDK a ro­mán mel­lett az egyik legaberráltabb re­zsim volt az ös­­szes kö­zül, sza­bá­lyos bör­tön. Nem di­csek­vés­kép­pen em­lí­tem, de mind­ez ne­kem már 11 éves ko­rom­ban fel­tűnt, ami­kor apám­mal szö­vet­ke­ze­ti de­le­gációval nya­ral­tunk Oberhofban. A ve­lünk együtt ér­ke­ző ro­mán cso­port azon­nal fel­je­len­tet­te apá­mat a há­zi­gaz­da ke­let­né­me­tek­nél egy – ki­csit már szí­nét vesz­tett – Marlboro-trikó vi­se­lé­se mi­att. Ez egy ilyen rend­szer volt.
Az NDK – ép­pen ir­ra­ci­o­na­li­tá­sá­ból és a ve­le­jé­ig rot­hadt­sá­gá­ból fa­ka­dó­an – ki­ter­melt annyi hu­mort, hét­köz­na­pi po­ént, amely ön­ma­gá­ban el­vi­het egy fil­met, csak a ko­ráb­bi kí­sér­le­tek so­rán va­la­ho­gyan nem si­ke­rült el­ta­lál­ni az iró­nia és a ko­moly­ság he­lyes ele­gyét. Wolfgang Beckernek vi­szont be­jött. A Good bye, Le­nin! nem­csak egy bra­vú­ros sza­tí­ra, de egy íz­lé­se­sen tá­lalt drá­ma is – a dis­­szi­dá­lás, a csa­lá­dok szét­sza­kí­tá­sa és a ha­zug­ság­ra kény­sze­rí­tés ugyan­is alap­já­ban vé­ve nem mó­kás do­log. A di­na­mi­kus cse­lek­mény, a per­gő po­é­nok és az osz­tá­lyon fe­lü­li szí­né­szi mun­ka azon­ban kel­le­mes es­tét ga­ran­tál. Bát­ran aján­lom a fil­met azok­nak is, akik­nek már nincs sze­mé­lyes em­lé­kük a Tra­bant és a Spreewald ubor­ka ha­zá­já­ból. Ide­je len­ne, hogy ná­lunk is szü­les­sen egy olyan könnyed han­gú, még­is faj­sú­lyos film a rend­szer­vál­to­zás­ról, amely után egy­szer vég­re mi is el­kö­szön­he­tünk Le­nin­től és ránk ha­gyott kis ba­rá­ta­i­tól.

Good bye, Le­nin! Né­met víg­já­ték, 118 perc, 2002
Ren­dez­te: Wolfgang Becker
Főszereplők: Daniel Bühl, Katrin Sass, Maria Si­mon
Fő­díj, Eu­ró­pai Film­aka­dé­mia, 2003Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #208: _wknkxhzhmy (2007. -0. 6-. 22: 1)  

Hello! Good Site! Thanks you! dcujskkjhndfa

  
  Válaszok struktúrája


  #205: _ (2007. -0. 2-. 12: 0)  

programas gratis
Adult Videos
young video models
Baixar Musicas Gratis
hombres
chelsea pto
zoofilia fotos hombres

  
  Válaszok struktúrája


  #186: _ (2007. -0. 2-. 10: 0)  

preteen models
tamadol
buy hydrocodone
buy tenuate
buy codeine
condylox
buy lavitra
http://www.spbgu.ru/blog17182 preteen models
http://www.spbgu

  
  Válaszok struktúrája


  #185: _ymvdgfeeji (2007. -0. 2-. 09: 1)  

Hi! Very nice site! Thanks you very much! nwgebqteabzy

  
  Válaszok struktúrája


  #164: _ (2007. -0. 2-. 05: 2)  

Doctor saving buy ultram side effects Phentermine buy ultram buy ultram cod buying of other drugs that Dahlia -- Tuesday, buy ultram December buy ultram , at : pm SG
buy ultram [url=http://url.vg/pridesites/474f1d]buy ultram[/url] http://url.vg/pridesites/474f1d

Free from drug abuse. oxycodone online ultram CHEAPEST Pain meds available. US. Free online online ultram medical online ultram online ultram online ultram consultatio

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”