OFFLINE | háló és puding |
No woman, No szály
(2003. november)
„A nagy Ő elárulta, hogy Melindával kialakult köztük valami. Mellette nem is akar már elaludni, de Mónika mellett sem, hiszen ő az első perctől kezdve tetszett neki.” (Blikk, október 24., péntek)

Vége fe­lé kö­ze­le­dik a TV2 Nagy Ő cí­mű pro­duk­ci­ó­ja. A jó­lé­ti rend­szer­vál­tás rö­gös út­ján megfáradt ál­lam­pol­gár­ok ön­ér­zet­rom­bo­ló va­kí­tá­sa fel­tar­tóz­tat­ha­tat­la­nul höm­pö­lyög – hogy teljes legyen a képzavar. A rek­lá­mok­hoz ma már olyan szo­ro­san hoz­zá­tar­to­zik a szex, mint Ha­vas Hen­rik­hez a szem­üveg­szár. Ez dog­ma. A Sie­mens új ma­rok­te­le­fon­ja sze­xi, és mi­ért gol­foz­nál, ha szexelhetsz is? (Maz­da) Ef­fé­le okos­sá­gok­kal let­tem gaz­da­gabb, amint be­ha­józ­tam az óri­ás­pla­ká­tok sű­rű­jén át az M3-asról a fő­vá­ros­ba. Ha már va­la­ki (a köz­tár­sa­ság pol­gá­ra­i­nak dön­tő több­sé­ge) ké­pes egy táv­köz­lé­si be­ren­de­zés­re vagy egy sze­mély­gép­jár­mű­re rá­ger­jed­ni, ak­kor ez ar­ra is vá­laszt ad, hogy mi­ért jó üz­let Noszály Sa­nyit és ud­var­há­zát a Blikk­ben és egyéb leg­ked­vel­tebb na­pi­lap­ok­ban a té­vé­adá­sok nyo­mán új­ra és új­ra köz­szem­lé­re ki­ten­ni. A von­zó, sze­ret­ném meg­sze­rez­ni = szex re­lá­ci­ó­ban ott rej­tőz­kö­dik a tit­kos meg­fej­tés. Ma­ri né­ni, a mé­dia­hab­zso­ló HTB szá­má­ra épp oly misz­ti­ku­san tá­vo­li a fás­kam­rá­ban gá­nyo­ló Pa­li bá­csi­val el­töl­tött ro­man­ti­kus más­fél óra, mint a Noszály-féle macsó meg­szer­zé­se (hogy a Maz­dá­ról már ne is be­szél­jünk). Ne le­gyen fél­re­ér­tés, nem va­gyunk el­né­zőb­bek azok­kal szem­ben sem, akik ugyan szo­ci­o­ló­gi­ai ér­te­lem­ben nem Ma­ri né­nik, még­is haj­la­mo­sak sors­sze­rű rend­sze­res­ség­gel el­tűn­ni kedd es­tén­ként a po­pók, de­kol­tá­zsok és a Noszály Sa­nyi ki­je­löl­te Ber­mu­da há­rom­szög­ben. Bár a Szi­szi, Tün­di és Me­lin­da fan­tá­ziane­vű por­té­kák vi­lá­gá­ban Sán­dor az egyet­len va­ló­ban ne­ve­sí­tett lény, alak­ja nem a dö­gös pasi (?) vo­nat­ko­zá­sá­ban ér­de­kes. Ugyan­is hősünk a szív­do­bog­ta­tá­si prak­ti­kák köz­ti bot­la­do­zás so­rán az evo­lú­ció lép­cső­jén egy fo­kot vis­­sza­lép­ve do­mi­náns cső­dör­ré ala­kul. A kép­er­nyőn egy pav­lo­vi ér­te­lem­ben jól kon­di­ci­o­nált fél­ke­gyel­mű ker­tész­ként mu­tat­ko­zik, aki az adott jel­re ké­pes ki­nyúj­ta­ni a ke­zét és szin­te 100%-os ma­ga­biz­tos­ság­gal tud­ja az „el­fo­ga­dod tő­lem ezt a ró­zsát”-hang­sort elő­va­rá­zsol­ni ma­gá­ból, egy­más után akár több­ször is.

A rek­lá­mok­hoz ma már olyan szo­ro­san hoz­zá­tar­to­zik a szex, mint Ha­vas Hen­rik­hez a szem­üveg­szár

Amint a Blikk fo­tó­já­nak kép­alá­írá­sá­ból is ki­de­rül, Sa­nyi­nak na­pi 24 órá­ban kell gá­láns és szó­ra­koz­ta­tó part­ner­nek len­nie. Te­gyék a ke­zük Ani­ta szí­vé­re, ez nem csak a fő­sze­rep­re ki­vá­lasz­tott sze­ren­csét­len te­ni­sze­ző­nek nem si­ke­rül­het, de egyet­len fér­fi­tár­sunk­nak sem ebben a meg­ve­sze­ke­dett ál­ro­man­ti­kus vi­lág­ban. Lát­ha­tó­an Sán­dor­nak is ele­ge van az egész­ből, csak hát ugye a szerződés… Olyan kí­nos az egész. Kí­ván­koz­na le­fe­le a Szé­na té­ri giganto pla­kát­ról is, szin­te lát­juk amint reg­gel a tü­kör előtt Adyt idé­zi ma­gá­nak szem­re­há­nyón: „Sze­ret­ném már ma­gam utál­ni, / De, is­te­nem, ők is utál­nak: / Nem sza­bad, nem le­het meg­áll­ni.” És a verk­li fo­rog to­vább. Kö­zép­pont­ban Noszály Her­ku­les­sel.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”