OFFLINE | puncs | kultúra
Kalauz leendő apáknak • Konkrét Könyvek
Szily László: Kitolás
(2003. augusztus)
Van mit meg­ta­nul­ni an­nak, aki 1. gyer­mek­ál­dás elé néz; 2. azért még­sem a sa­ját tes­té­ben; 3. te­hát fér­fi.
Ami­kor vi­szont min­den ar­ról szól, hogy a nő­ket lás­sák el in­for­má­ci­ók­kal, te­hát Fitt-ma­ma és Kis­ma­ma ma­ga­zin, te­hát egész kis­ma­ma ol­da­lak, te­hát ma­ga az ut­cán ta­pint­ha­tó dol­gok, hogy ti. csak a kis­ma­mák­ra kell vi­gyáz­ni, ne­kik kell el­ma­gya­ráz­ni dol­go­kat, nos ak­kor az egy­sze­ri kis­pa­pa fel­te­szi a kér­dést: jó, de ak­kor én mit csi­nál­jak?

Pe­dig a hím­ne­mű­ek leg­alább an­­nyi­ra szom­jú­hoz­zák az igaz­sá­got, és leg­alább an­­nyi­ra szük­sé­gük is van azok­ra. El­vég­re ki az, aki­nek ke­zel­nie kell a kis­ma­ma han­gu­lat­vál­to­zá­sa­it, ki az, aki­nek oda kell fi­gyel­ni, egy­re in­kább, min­den mon­da­tá­ra? És azt ki gon­dol­ja ko­mo­lyan, hogy a ter­mé­szet majd ezt a kér­dést is meg­old­ja?
Ilyen­kor van az, ami­kor az em­ber meg­kér­de­zi a ba­rá­to­kat. Na, de ha van is ba­rát, le­het, hogy mégsincs olyan, aki ép­pen mos­tan­ság esett át a her­ce­hur­cán. An­nak csak a Ki­to­lás ma­radt. Szily Lász­ló új köny­ve, amely a könyv­hét­re je­lent meg, el­ké­pesz­tő la­za­ság­gal ír­ja le a vár­ha­tó fej­le­mé­nye­ket.
Ál­lan­dó szin­tű ke­dél­­lyel és né­hol fer­ge­te­ges­sé vá­ló hu­mor­ral meg­írt könyv­ről van szó, amely a gyer­kőc ér­kez­té­nek hí­ré­től egé­szen a szo­ba­nö­vé­nyek al­ko­nyá­ig te­kin­ti át azt a bi­zo­nyos, igen pör­gős más­fél esz­ten­dőt. Meg­tud­hat­juk, mi­lyen ér­zés, ami­kor a szü­lő­szo­bá­ban hir­te­len el­kezd sűrüsödni a le­ve­gő, mi­lyen, ami­kor há­rom­lá­bú ba­ba­ko­csi­val szá­gul­do­zunk a jár­dán, és mi­lyen, ami­kor a gye­rek meg­nyal­ja a ci­pő tal­pát. A fent em­lí­tett hu­mor­ról an­­nyit árul­nék el, hogy el­kép­zel­het­jük azt is, mi­lyen ké­pet vá­gott Ba­ja Fe­renc, ami­kor egy reg­gel ar­ra éb­redt, hogy a cseh­szlo­vák de­le­gá­ció egyik tag­ja el­lop­ta a pa­ró­ka­há­ló­ját.
De a Ki­to­lás nem a hu­mor mi­att kö­te­le­ző min­den le­en­dő apá­nak, ha­nem azért, mert egy­sze­rű­en nincs má­sik ha­son­ló igén­­nyel meg­írt könyv. Az­tán hogy jó is – ez már a mi sze­ren­csénk.

- Józsi -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #37: _a pynás (2006. -0. 9-. 14: 1)  

Csak a PINA ér valamit

PINA

  
  Válaszok struktúrája


  #35: _kitlás (2006. -0. 9-. 14: 1)  

nyomjuk, nyomjuk, kitoljuk!

megtöröljük, megszagoljuk.

  
  Válaszok struktúrája


  #34: _JP (2006. -0. 9-. 14: 1)  

Kemencében sül a lángos
le van szarva Kádár János

  
  Válaszok struktúrája


  #33: _Szily László (2006. -0. 9-. 14: 1)  

Szerintetek megvegyem? Petike szóvá tette, hogy tugyátokmilyen a végbelem.

  
  Válaszok struktúrája


  #31: _JP3 (2006. -0. 9-. 14: 1)  

hogy én mekkora egy nagy ember vagyok...


nézzétek el ezt nekem, el kellett fogadni Geszti ajánlatát, szájon át, nem tehettem mást

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”