OFFLINE | puncs | kultúra
Petőfi Irodalmi Múzeum
Kós Károly emlékkiállítás
(2003. augusztus)
Kós Kár­oly lé­nye egy­szer az élet­ben, egy adott nap­ra, hét­re, hó­nap­ra min­den­kit fog­lal­koz­tat­ni kezd. Ha le­vet­jük a transzilván gon­do­la­tot, csak mert lát­juk, rom­ja­ik­ban, a még így be­csül­ni va­ló túl­élő­ket, ha lát­juk, hogy a transzilvanizmus ak­kor, ami­kor meg­je­lent Kós Ki­ált­vá­nya, még le­he­tett friss, élet­adó ügy, má­ra csak busongás… szó­val ha lát­juk is mind­ezt, Kós ak­kor is, 2003-ban is, pes­ti szem­üve­gen néz­ve is: va­kít.

Az úgy tör­tént, hogy a te­rem­tés­ben va­la­ki ös­­sze­hoz­ta a zse­ni­ket. Is­mer­jük Ady utol­só éve­i­nek ver­se­it: ki­fe­je­zet­ten, kí­no­san rossz ver­sek. De lát­szik, hogy zse­ni ír­ta őket. Kós egy esz­mé­je fe­lett el­járt az idő, és? Meg­nyí­lik előt­tünk az író Kós, az épí­tész Kós, a fa­fa­ra­gó Kós, a gra­fi­kus Kós, akit oly­an­­nyi­ra re­mény­te­len meg­ha­tá­roz­ni, hogy még száz év múl­tán is fel-fel­tü­ne­dez­nek majd a nagy meg­fej­tők. Mert igény van rá­juk, igény a le­he­tet­len­re.
Kós Kár­oly­ról em­lék­ki­ál­lí­tás nyílt a Pe­tő­fi Iro­dal­mi Mú­ze­um­ban. Nem most, már ta­vas­­szal. Az ere­de­ti ki­írás alap­ján a ki­ál­lí­tás már egy ide­je nem is len­ne. Nem­rég vi­szont el­dőlt: a nagy vissz­hang­ra va­ló te­kin­tet­tel a ki­ál­lí­tás to­vább üze­mel szep­tem­ber vé­gé­ig. Úgy­hogy haj­rá.
Egy Mándy Iván-ki­ál­lí­tás kap­csán men­tem el a mú­ze­um­ba, és a ki­fe­lé ve­ze­tő úton ta­lál­koz­tam a gé­ni­us­­szal. Ka­ta­kom­ba­sze­rű vá­lasz­fa­lak, ere­de­ti kéz­irat­ok, gra­fi­kák és bú­to­rok, tő­le. És hi­á­ba a ki­ál­lí­tás nép­sze­rű­sége, saj­nos nem le­het nem tud­ni, hogy lé­te­zik em­ber­tí­pus, amely egy­sze­rű­en áthalad a tár­la­ton. Mert nem ér­dek­li. Mert bü­dös.
Az­tán hogy a fent ne­ve­zet­tek kö­zött ez trend? Nem is di­vat: mond­juk így, hogy trend. Jus­son eszünk­be Bo­ros Nemistudomki, amúgy ked­ves bá­csi, aki a Bp-tévében ol­vas fel Ady-ver­se­ket, két idét­len ma­gyar nó­ta kö­zött. Mit csi­nál­na, ha meg­lát­ná Adyt szem­ben jön­ni a jár­dán? Hát nem át­men­ne a túl­ol­dal­ra?
Szó­val: Kós-Emlékkiállítás, Pe­tő­fi Iro­dal­mi Mú­ze­um, Kár­olyi Pa­lo­ta,
szeptember 30-ig.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”