OFFLINE | téma | gazdaság
gazdaság
  (2004. április)
A megalapításának 140. évfordulóját ünneplő budapesti tőzsde integrációra készül: a tervek szerint újra egyesülne az Érték- és az Árutőzsde, lehetőség szerint a Központi Elszámolóház és Értéktár (Keler) Rt-t is bevonva a folyamatba. A BÁT Rt. és a BÉT Rt. tulajdonosai között azonban csak a célokban van egyetértés, ezek eléréséről már eltérőek az elképzelések.

   
gazdaság
  (2004. március)
Az új pénzügyminiszter kommunikációs offenzívával igyekszik meggyőzni a piacokat arról, hogy a kormány szakít az elmúlt év sodródó gazdaságpolitikájával. A kormányzat gazdaságpolitikai hitelességének helyreállítása azonban komoly politikai kockázatokat hordoz magában – írja legfrissebb elemzésében a Budapest Analyses központ. A kül- és belpolitikai, gazdasági témákat rendszeresen feldolgozó szellemi műhely Draskovics Tibor szerepét, politikáját és a magyar gazdaság kilátásait elemzi. A tanulmány egésze és további írások elérhetők a www.budapestanalyses.hu honlapon.

gazdaság
  (2004. február)
Az utób­bi évek­ben szá­mos új fel­ső­ka­te­gó­ri­ás ho­tel nyi­tot­ta meg ka­pu­it ha­zánk­ban, azon­ban a 2001. szep­tem­ber 11-ét kö­ve­tő vis­­sza­esés, il­let­ve az uta­zá­si szo­ká­sok át­ala­ku­lá­sa ko­moly ki­hí­vá­sok elé ál­lít­ja a már mű­kö­dő és az épü­lő­fél­ben lé­vő szál­lo­dák me­nedzs­ment­jét. A bu­da­pes­ti pi­ac te­lí­tett, így az in­gat­lan­fej­lesz­tők fi­gyel­me egy-egy fel­ka­pott vi­dé­ki hely­szín fe­lé for­dul­hat.

   
gazdaság
  (2004. január)
Az év vé­ge is­mét je­len­tős iz­gal­ma­kat ho­zott a fo­rint há­za tá­ján, 2003-ban már har­mad­szor. Ja­nu­ár­ban a sáv­el­to­lás­ra spe­ku­lá­ló tá­ma­dás, a nyár ele­jén a vá­rat­lan, a kor­mány és a jegy­bank ál­tal kö­zö­sen el­ha­tá­ro­zott sáv­el­to­lás oko­zott fel­boly­du­lást. Bár végül az utób­bi lé­pést mind a kor­mány, mind az MNB el­hi­bá­zott­nak mi­nő­sí­tet­te, úgy tűnt, leg­alább an­­nyi hasz­na volt, hogy a gaz­da­ság­po­li­ti­ka ala­kí­tói fel­hagy­tak a nyílt­szí­ni pen­ge­vál­tá­sok­kal, rá­adá­sul mind­ket­ten meg­erő­sí­tet­ték el­kö­te­le­zett­sé­gü­ket az euró 2008-as ha­zai be­ve­ze­té­se mellett.

gazdaság
  (2003. december)
Az egy­más után be­dő­lő in­gat­lan­szö­vet­ke­ze­tek mel­lett az el­múlt évek má­sik nagy si­ke­rű szél­há­mos­sá­ga a fik­tív tőzs­dei be­fek­te­té­se­ket kí­ná­ló ál-bró­ker­cé­gek tör­té­ne­te. So­kan be­in­dul­nak a ki­lá­tás­ba he­lye­zett me­sés ho­za­mok­tól, és anél­kül bíz­zák e vál­lal­ko­zá­sok­ra mil­li­ó­i­kat, hogy ven­nék a fá­radt­sá­got, és utá­na­néz­né­nek az adott vál­lal­ko­zás en­ge­dé­lye­i­nek.

   
gazdaság
  (2003. november)
November elsején tették nyilvánossá a biztosítók a kötelező biztosításra vonatkozó 2004-es tarifáikat. A közzétételt minden évben hosszas titkolózás és taktikázás előzi meg, mindenki minél nagyobb szeletet szeretne magáénak tudni a piacból, persze úgy, hogy ez lehetőleg ne menjen profitja rovására.

gazdaság
  (2003. október)
„Én nem ve­szít­he­tek”: akár ez a sor is – Zámbó Jimmy örök­be­csű klas­­szi­ku­sa – le­het­ne az Axelero és a MATÁV új ars po­e­ti­cája. Le­het re­cesszió, pa­nasz­kod­hat­nak az elé­ge­det­len ügy­fe­lek, a sza­va­kon tú­li csa­pat min­dig nyer, noch dazu nem rit­kán még meg is tusz­kol­ják egy ép­pen sze­mély­re sza­bott ál­la­mi tá­mo­ga­tás­sal. A töb­bi internet-szolgáltató pe­dig vergődik, ugyan­is be­fek­te­té­se­ik és ki­adá­sa­ik egy­elő­re jócs­kán meg­ha­lad­ják be­vé­te­le­i­ket. Hogy is van ez, ké­rem?

   
gazdaság
  (2003. szeptember)
A kö­zel­múlt­ban több ha­zai vál­la­lat szer­zett ko­moly ér­de­kelt­sé­ge­ket a volt szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok­ban, s to­váb­bi ma­gyar re­gi­o­ná­lis multik jö­het­nek lét­re a jö­vő­ben. Ma­gyar­or­szág ed­dig jel­lem­ző tő­ke­im­por­tő­ri po­zí­ci­ó­ja után im­már tő­ke­ex­por­tőr­ként is meg­je­le­nik. A szom­szé­dos ál­la­mok­ban már majd’ mind­egyik ma­gyar nagy­vál­la­lat fek­te­tett be ko­moly pénz­ös­­sze­get a bank­szek­tor­tól a kő­olaj­ipa­ron át a tu­riz­mu­sig szá­mos stra­té­gi­ai te­rü­let­re. Bár egyes or­szá­gok­ban az inf­rast­ruk­tu­rá­lis hi­á­nyos­sá­gok és a fel­té­te­lek át­lát­ha­tat­lan­sá­ga mel­lett a „ma­gyar ve­szély­ről” be­szé­lő, na­ci­o­na­lis­ta hú­ro­kat pen­ge­tő po­li­ti­kai erők­kel is meg kell küz­de­ni, úgy tű­nik: hely­is­me­ret­ük, kap­cso­lat­rend­sze­rük és fel­ké­szült­sé­gük ré­vén a ma­gyar nagy­vál­la­lat­ok sok­szor még nyu­gat-eu­ró­pai tár­sa­i­kat is ké­pe­sek ma­guk mö­gé uta­sí­ta­ni.

gazdaság
  (2003. augusztus)
Té­te­lez­zük fel, hogy egy kis kö­zép-eu­ró­pai or­szág pénz­ügy­mi­nisz­te­re a hi­va­tal­ba lé­pé­sét kö­ve­tő egy év­ben so­ro­zat­ban kö­vet el szak­mai és po­li­ti­kai hi­bá­kat. Té­te­lez­zük fel, hogy mind­ezek ellenére a mi­nisz­ter­el­nök bi­zal­ma tö­ret­len az irá­nyá­ban. Té­te­lez­zük fel, hogy ezt a pénz­ügy­mi­nisz­tert Lász­ló Csa­bá­nak hív­ják.

   


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”