OFFLINE | téma | gazdaság
A november az egyik legmozgalmasabb hónap a biztosítók számára
Verseny az autósok bizalmáért
(2003. november)
November elsején tették nyilvánossá a biztosítók a kötelező biztosításra vonatkozó 2004-es tarifáikat. A közzétételt minden évben hosszas titkolózás és taktikázás előzi meg, mindenki minél nagyobb szeletet szeretne magáénak tudni a piacból, persze úgy, hogy ez lehetőleg ne menjen profitja rovására.

Ma­gyar­or­szá­gon a kö­te­le­ző gép­jár­mű-fe­le­lős­ség­biz­to­sí­tást (KGFB) a 171/2000. (X. 13.) Kor­mány­ren­de­let sza­bá­lyoz­za. A „kö­te­le­ző” azt a célt szol­gál­ja, hogy a gép­jár­mű­vel oko­zott károk min­den­kép­pen meg­té­rül­je­nek, az­az a ká­ro­sult kár­té­rí­té­se ne függ­jön a kár­oko­zó fi­ze­tő­ké­pes­sé­gé­től. A dí­jak fo­lya­ma­tos fi­ze­té­sé­ről az üzem­ben­tar­tó­nak kell gon­dos­kod­nia, fel­szó­lí­tás nél­kül, az ese­dé­kes­sé­get kö­ve­tő 30 na­pon be­lül. Amen­­nyi­ben ezt el­mu­laszt­ja, a biz­to­sí­tó koc­ká­zat­vi­se­lé­se a 30. napon 24.00 óra­kor au­to­ma­ti­ku­san meg­szű­nik. A szer­ző­dés meg­szűn­het a jár­mű el­ide­ge­ní­té­sé­vel is (er­ről 15 na­pon be­lül kell ér­te­sí­te­ni a biz­to­sí­tót) és a nap­tá­ri év vé­ge előtt leg­alább 30 nap­pal írás­ban is felmond­ha­tó, de eb­ben az eset­ben az év vé­gé­ig meg kell köt­ni az új szer­ző­dést. Ma­gyar­or­szá­gon ún. bonus-malus rend­szer van élet­ben, az­az a kár­men­tes éve­kért díj­ked­vez­mény jár, míg kár­oko­zást kö­ve­tő­en nö­vek­szik a díj. Fi­ze­tés­mu­lasz­tás mi­att tör­té­nő szer­ző­dés­bon­tás ese­tén a biz­to­sí­tott el­vesz­ti eset­le­ges bonus-kategóriáit, de malus-pontjai meg­ma­rad­nak. Mi­vel a jog­sza­bály pon­to­san meg­ha­tá­roz­za a KGFB szol­gál­ta­tás tar­tal­mát, so­kan gon­dol­ják úgy: mind­egy, me­lyik biz­to­sí­tó­val szer­ződ­nek, a dí­jak­ban sem na­gyon le­het je­len­tős kü­lönb­ség. Té­ved­nek. Bi­zo­nyos ese­tek­ben akár két-há­rom­szo­ros el­té­rés is le­het az egyes tár­sa­sá­gok ál­tal fel­szá­mí­tott költ­sé­gek kö­zött. A biz­to­sí­tás dí­ját töb­bek kö­zött a kö­vet­ke­ző té­nye­zők ha­tá­roz­zák meg: a jár­mű hen­ger­űr­tar­tal­ma (mi­nél na­gyobb, an­nál ma­ga­sabb a díj), a jár­mű gyárt­má­nya, a szer­ző­dő lak­he­lye (Bu­da­pes­ten és a nagy­vá­ros­ok­ban drá­gább, ki­sebb te­le­pü­lé­se­ken ol­csóbb), és a szer­ző­dő ko­ra (fi­a­ta­lok­nak drá­ga, idő­seb­bek­nek ol­csóbb). Ér­de­mes ala­po­san tá­jé­ko­zód­ni a kü­lön­bö­ző le­he­tő­sé­gek­ről, mi­vel az egyes tár­sa­sá­gok rend­sze­rint egy-két szeg­mens­re spe­ci­a­li­zá­lód­nak (pl. kis­mé­re­tű bu­da­pes­ti ha­szon­gép­jár­mű­vek), ahol két­sé­get ki­zá­ró­an övék a leg­jobb aján­lat. Lé­tez­nek kü­lön­bö­ző trük­kök is az ala­cso­nyabb dí­jak el­éré­sé­hez, így pél­dá­ul gya­ko­ri, hogy egy ko­ro­sabb, vi­dé­ki lak­cím­mel ren­del­ke­ző ro­kont je­len­te­nek be a jár­mű üzem­ben­tar­tó­ja­ként. A KGFB pi­ac tel­jes díj­ál­lo­má­nya 2002-ben több mint 84 mil­li­árd fo­rint, s ez 2003 el­ső fél­év­ének ada­tai alap­ján kö­rül­be­lül 13%-kal bő­vül idén. Eb­ből kö­rül­be­lül 50%-nyi ré­sze­se­dé­se van a pi­ac­ve­ze­tő Allianz Hun­gá­ria Biz­to­sí­tó Rt.-nek, őket a Generali-Providencia Biz­to­sí­tó Rt. kö­ve­ti, kb. 19%-kal. Raj­tuk kí­vül je­len­leg még 8 má­sik biz­to­sí­tó­tár­sa­ság­nál és 3 biz­to­sí­tó­egye­sü­let­nél van le­he­tő­ség a KGFB meg­kö­té­sé­re. Bár a biz­to­sí­tók gyak­ran pa­nasz­kod­nak, hogy a gép­jár­mű­vek fe­le­lős­ség­biz­to­sí­tá­sa vesz­te­sé­ges te­vé­keny­ség, en­nek el­lent­mon­da­ni lát­szik, hogy ta­valy a 84 mil­li­árd­nyi be­fi­ze­té­s­re mind­ös­­sze 66 mil­li­árd­nyi kár ju­tott, va­la­mint, hogy to­vább­ra is éles ár­ver­seny van a pi­a­con, az új ver­seny­zők ala­cso­nyabb dí­ja­ik­kal igye­kez­nek mi­nél na­gyobb sze­le­tet ki­ha­sí­ta­ni ma­guk­nak.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”