OFFLINE | intro | a hónap vesztese
a hónap vesztese
  (2005. szeptember)
MB miniszter: – 8-kor kéne megbeszélni… 8-kor kéne megbeszélni. Ezt a szerződést…
L kémnő: – Hm, aó?!
MB miniszter: – Tudod, hogy hol. Na? Ott leszek!
L kémnő: – Nem, nem, nem. Nem, nem, nem.
MB miniszter: – Nem, nem, nem?… olyan… te ide figyelj, nem szép, amit csinálsz. Azért érezni a hangodon. Tegnap is, ma is.

   
a hónap vesztese
  (2005. augusztus)
Egy igazi hazai siker-sztorinak indult az idei érettségi. Ahogy szivárogtak ki a tételek, úgy lett egyre szélesebb a kaján vigyor az érettségizők arcán.

a hónap vesztese
  (2005. július)
Ha sörről van szó, „a németek kompromisszumkészsége egyenlő a nullával”, – ismerjük a reklámból.

   
a hónap vesztese
  (2005. június)
A Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke késlekedés nélkül mozdult rá a 21-es buszon leszúrt fiú történetére: Józsikában a cigányság mártírját látta, akit a Budapest utcáin randalírozó rasszista hordák pont a fasizmus felett aratott győzelem hatvanadik évfordulóján támadtak meg.

a hónap vesztese
  (2005. május)
Hi­á­ba küz­dött meg ha­lált meg­ve­tő bá­tor­ság­gal a csö­pö­gő nyá­lú, hatalomsóvár gaz­dák­kal, hi­á­ba sza­ba­dí­tot­ta fel Bu­da­pes­tet a trak­to­ros el­nyo­más alól és vív­ta ki ez­zel Gyurcsány Fe­renc el­is­me­ré­sét.

   
a hónap vesztese
  (2005. április)
Hi­á­ba til­ta­koz­tak kéz­zel-láb­bal az euró-övezet fe­gyel­me­zett gaz­dál­ko­dást foly­ta­tó or­szá­gai és az Eu­ró­pai Köz­pon­ti Bank, az EU pénz­ügy­mi­nisz­te­rei la­zí­tot­tak a kon­ver­gen­cia-kri­té­ri­u­mokon.

a hónap vesztese
  (2005. március)
Va­ló­szí­nű­leg nem té­ve­dünk na­gyot, ha egy szo­ci­a­lis­ta po­li­ti­kus (plá­ne párt­el­nök) kar­ri­er­jé­nek ob­jek­tív mély­pont­ja­ként azt a pil­la­na­tot ha­tá­roz­zuk meg, ami­kor a Nap-Kelte pár­tat­lan és mér­ték­tar­tó mű­sor­ve­ze­tői rö­hö­gik ki.

   
a hónap vesztese
  (2005. február)
Brit fiatalok hatvan százaléka nem hallott a holokausztról. Érdekes volna hosszabban kifejteni a jelenséget, de a vége ugyanaz lenne: a második világháború történelemmé vált, afféle napóleoni, meseszerű eseménnyé.

a hónap vesztese
  (2005. január)

   
a hónap vesztese
  (2004. december)


  1    2    3    4  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”