OFFLINE | téma

  (2004. június)
A szto­ri si­mán el­men­ne a www.szanalmas.hu be­szé­des el­ne­ve­zés­sel el­lá­tott hon­lap­ra: ez ugyan­is ta­lán a leg­meg­fe­le­lőbb jel­ző an­nak ér­zé­kel­te­té­sé­re, ami­lyen szín­vo­na­lon a ma­gyar szí­ne­ket kép­vi­sel­ték Brüs­­szel­ben a csat­la­ko­zás kö­ré szer­ve­zett ese­mény­so­ro­za­ton.

   

  (2004. június)
Hüpp-hüpp, mondhatták a MATÁV vezetői kora tavasszal, midőn már semmi sem akadályozhatta meg a svéd Tele2 nevű cég magyar piacra lépését. Pedig már-már kezdtük azt hinni, hogy a jó öreg monopólium életünk végéig kísér minket – a MATÁV ugyanis erre készült. De Andersen meghalt, a mesének vége.


  (2004. május)
Két év­vel ez­előtt lé­pett hi­va­tal­ba a Medgyessy-kormány. A szép év­for­du­ló előtt tisz­tel­gő ös­­sze­ál­lí­tá­sunk­ban szem­ügy­re vet­tük a nem­ze­ti kö­zép kor­má­nyá­nak nap­su­ga­ras jö­vőn­kért vég­zett mun­ká­ját, utá­na­jár­tunk an­nak, hogy men­­nyi­vel lett igaz­sá­go­sabb a la­kás­hi­te­le­zé­si rend­szer, és an­nak is, hogy van-e külpolitikai jelentősége egy pro­to­koll­fo­tó­nak. Az egy­re rom­ló gaz­da­sá­gi mu­ta­tók­ról írunk ugyan, de csak az elő­ző kor­mány ne­héz örök­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sa mi­att. Tény­fel­tá­rás

   

  (2004. május)
Tu­do­má­sul kell ven­ni a de­mog­rá­fi­ai re­a­li­tá­so­kat – han­goz­tat­ta Bush el­nök az iz­ra­e­li kor­mány­fő­vel foly­ta­tott áp­ri­li­si meg­be­szé­lé­sét kö­ve­tő­en, amely­nek so­rán az Egye­sült Ál­la­mok ál­tal meg­erő­sí­tést nyert: Iz­ra­el meg­tart­hat­ja azon te­rü­le­tek egy ré­szét, ame­lye­ket 1967-ben szállt meg­, és ame­lye­ket az­óta szer­ve­zett zsi­dó te­le­pí­té­sek­kel pró­bált et­ni­kai ér­te­lem­ben is „meg­hó­dí­ta­ni”.


  (2004. május)
A tör­té­ne­lem fur­csa fin­to­ra, hogy má­jus el­se­jé­vel egy olyan na­pon csat­la­ko­zott Ma­gyar­or­szág a Eu­ró­pai Uni­ó­hoz, amely, leg­alább­is ná­lunk, a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra egyik ki­emelt párt­ál­la­mi ün­nep­nap­ja volt. Eu­ró­pa nyu­ga­ti fe­le szá­má­ra ez nyil­ván ért­he­tet­len, de a dá­tum­vá­lasz­tás ak­kor is el­gon­dol­kod­ta­tó.

   

  (2004. május)
Már a magyar média ingerküszöbét is átlépte az a tény, hogy a Leszek Miller vezette lengyel kormány lemondott, és ezzel felbomlott az addig egységes posztkommunista baloldal.


  (2004. május)
Medgyessy Pé­ter mi­nisz­ter­el­nök leg­utób­bi, a nyil­vá­nos­ság­gal is meg­osz­tott meg­ér­zé­se sze­rint 2009 le­het az az év, ami­korMa­gyar­or­szá­gon a jó öreg fo­rin­tot fel­vált­hat­ja az Eu­ró­pai Unió kö­zös fi­ze­tő­esz­kö­ze.

   

  (2004. május)
Politikai társbérlet alakult ki Szlovákiában az áprilisi kétfordulós elnökválasztások eredményeként.


  (2004. május)
Az IHM és Mic­ro­soft kö­zöt­ti meg­ál­la­po­dás a tel­jes ok­ta­tá­si szfé­rát a Mic­ro­soft ter­mé­kek hasz­ná­la­tá­hoz kö­ti, el­zár­va a di­á­ko­kat a szá­muk­ra eset­le­ge­sen ked­ve­zőbb és ol­csóbb al­ter­na­tí­vák meg­is­me­ré­sé­től.

   

  (2004. május)
A Ba­las­si Bá­lint In­té­ze­tet (BBI) 2002. ja­nu­ár 1-jén ala­pí­tot­ta meg hi­va­ta­lo­san az Ok­ta­tá­si Mi­nisz­té­ri­um, hogy a bel- és kül­föl­di ma­gyar­ság­tu­do­má­nyi ku­ta­tá­sok ös­­sze­fo­gá­sá­val, kon­fe­ren­ci­ák, ki­ál­lí­tá­sok szer­ve­zé­sé­vel elő­se­gít­se a ma­gyar nyelv és kul­tú­ra kül­ho­ni meg­is­mer­te­té­sét.


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”