OFFLINE | téma
informatika
  (2004. február)
Az idei év is moz­gal­ma­san in­dult ví­rus-fron­ton, a MyDoom egy­re-más­ra dön­tö­ge­ti a ter­je­dé­si re­kor­do­kat, ál­lan­dó he­lyet kö­ve­tel­ve ma­gá­nak a hír­adás­ok­ban. Mi­u­tán az SCO ne­vű cég hon­lap­ját si­ke­re­sen pad­ló­ra küld­te, vár­ha­tó­an a Mic­ro­soft ol­da­lai el­len in­dul ro­ham­ra a la­punk meg­je­le­né­sét kö­ve­tő na­pok­ban.

   

  (2004. január)
Az óév egyik utolsó híre szerint a Medgyessy-kabinet lakásépítés és hitelfelvétel helyett megtakarításra ösztönzi (kötelezi) a lakosságot. Az óév egyik utolsóelőtti híre szerint: neeem-leeesz-kamatemelés. A 2002-es év egyik híre szerint: „A fiataloknak a lakáshitel, ez egy jó dolog. Mi tovább fogjuk csinálni. És amit még szeretnénk, az az, hogy egy szélesebb kör számára tudjuk biztosítani (copyright by Medgyessy Péter)”. Boldogabb újévet!


  (2004. január)
A polgári jobboldalt gyakran vádolják azzal, hogy egyszólamú, vezérelvű. Tehát mindenki követi a megadott irányt. Eltekinte attól, hogy ez nem egészen így van, érdekes jelenség ütötte fel a fejét nemrégiben a kormánypárti oldalon. Ez az úgynevezett nyíltlevélíró-láz.

   

  (2004. január)
A Medgyessy-kormány zsákmányszerző politikájának az áldozata a Magyar Posta is. Az árokásás szocialista receptjének megfelelően Megyó bácsi kormányzó csapata hatalomra kerülése után szinte azonnal leváltotta a posta vezetőségét.

külpolitika
  (2004. január)
A pil­la­nat­nyi­lag el­akadt eu­ró­pai al­kot­má­nyo­zá­si fo­lya­mat ap­ro­pó­ján a ki­bő­vü­lő unió bel­ső erő­vi­szo­nya­it ve­szi gór­cső alá a Bu­da­pest Analyses „vir­tu­á­lis” ku­ta­tó­köz­pont legfrissebb elem­zé­se. En­ge­dé­lyük­kel kö­zöl­jük most a ta­nul­mány rö­vi­dí­tett vál­to­za­tát, amely tel­jes ter­je­del­mé­ben a www.budapestanalyses.hu weboldalon ol­vas­ha­tó.

   
külpolitika
  (2004. január)
A cím csak el­ső lá­tás­ra tűn­het meg­hök­ken­tő­nek. Az utol­só szov­jet ta­nács­adók 1989 nya­rán hagy­ták el Ma­gyar­or­szá­got, ad­dig min­de­nütt ott vol­tak, ahol szov­jet (orosz) ér­de­ke­ket vél­tek fel­fe­dez­ni. S nem­csak ta­ná­csok­kal lát­ták el ma­gyar kol­lé­gá­i­kat, hi­szen – mint do­ku­men­tu­mok bi­zo­nyít­ják – ma­guk ve­zet­tek (az 1980-as évek vé­gén is!) mi­nisz­té­ri­u­mi ülé­se­ket. Minden­nek fé­nyé­ben el­gon­dol­kod­ta­tó a ma­gyar–orosz kap­cso­la­tok el­múlt más­fél évé­nek tör­té­ne­te.

gazdaság
  (2004. január)
Az év vé­ge is­mét je­len­tős iz­gal­ma­kat ho­zott a fo­rint há­za tá­ján, 2003-ban már har­mad­szor. Ja­nu­ár­ban a sáv­el­to­lás­ra spe­ku­lá­ló tá­ma­dás, a nyár ele­jén a vá­rat­lan, a kor­mány és a jegy­bank ál­tal kö­zö­sen el­ha­tá­ro­zott sáv­el­to­lás oko­zott fel­boly­du­lást. Bár végül az utób­bi lé­pést mind a kor­mány, mind az MNB el­hi­bá­zott­nak mi­nő­sí­tet­te, úgy tűnt, leg­alább an­­nyi hasz­na volt, hogy a gaz­da­ság­po­li­ti­ka ala­kí­tói fel­hagy­tak a nyílt­szí­ni pen­ge­vál­tá­sok­kal, rá­adá­sul mind­ket­ten meg­erő­sí­tet­ték el­kö­te­le­zett­sé­gü­ket az euró 2008-as ha­zai be­ve­ze­té­se mellett.

   
informatika
  (2004. január)
To­vább tart a BSA (fel­te­he­tő­en köz­kí­vá­nat­ra) meg­hos­­szab­bí­tott „Szoft­ver­be­val­lás” fan­tá­zia­ne­vű kam­pá­nya. Az ak­ci­ót akár az egy­re több extremitást fel­mu­ta­tó szer­zői jogosdi ér­de­kes vad­haj­tá­sa­ként is ér­té­kel­het­nénk, de nem ér­de­mel en­­nyit: nem más ugyan­is, mint egy mé­re­tes át­ve­rés. A BSA-nak ugyan­an­­nyi jog­alap­ja van az ál­ta­lunk hasz­nált szoft­ve­rek lis­tá­ját kö­ve­tel­ni, mint példul a Vas­utas Bé­lyeg­gyűj­tők Ba­rá­ti Kö­ré­nek – sem­mi.


  (2003. december)
Bal­jós elő­je­lek­kel terhelve lép Ma­gyar­or­szág az el­ső uni­ós esz­ten­dő­be. A 2004-es költ­ség­ve­tés úgy ad, hogy köz­ben el­vesz; ja­nu­ár 1-től a nyolc­va­nas éve­ket idé­ző ár­emel­ke­dé­sek­re kell szá­mí­ta­ni; az EU-csatlakozás pe­dig na­pi­ren­den kí­vü­li, ki­szá­mít­ha­tat­lan mér­té­kű drá­gu­lást hoz­hat. A ban­kár­kor­mány a he­lyén van.

   

  (2003. december)
Há­lás le­he­tő­sé­get nyúj­ta­nak év­ről-év­re az ép­pen ak­tu­á­lis el­len­zék­nek a ja­nu­ár el­se­jét ha­gyo­má­nyo­san kí­sé­rő ár­eme­lé­sek: le­het egy ki­csit együttérezni a sza­va­zó­pol­gá­rok­kal, akik emel­ke­dő ki­adá­sa­i­kért rend­sze­rint a kor­mányt kár­hoz­tat­ják, ok­kal, ok nél­kül.


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”