OFFLINE | téma

  (2004. április)
A 2004. már­ci­us 11-i mad­ri­di me­rény­let­so­ro­zat alap­ve­tő­en ar­ra kény­sze­rí­ti az eu­ró­pai tár­sa­dal­ma­kat, az eu­ró­pai po­li­ti­kai eli­te­­ket, hogy át­ér­té­kel­jék az egyes tag­ál­la­mi, il­let­ve a kö­zös­sé­gi kül­po­li­ti­kák­kal kap­cso­la­tos ad­di­gi vé­le­mé­nyü­ket, hoz­zá­ál­lá­su­kat.

   

  (2004. április)
A csak­nem há­rom­ tu­cat ha­lá­los ál­do­zat­tal és több ezer szerb el­űzé­sé­vel já­ró már­ci­u­si ko­szo­vói za­var­gá­sok nyo­mán öt éve, a tar­to­mány nem­zet­kö­zi el­len­őr­zés alá he­lye­zé­se óta elő­ször hang­zott el hi­va­ta­los tiszt­ség­vi­se­lő – a finn Harri Holkeri, az ENSZ-köz­igaz­ga­tás ve­ze­tő­je – szá­já­ból az az egyéb­ként szin­te min­den­ki­nek evi­den­ci­a­ként ha­tó fel­is­me­rés, mi­sze­rint töb­bé nem tart­ha­tó a sok­nem­ze­ti­sé­gű Ko­szo­vó kon­cep­ci­ó­ja.


  (2004. április)
Ha poénkodni akar­nánk a ma­gyar ex­pe­dí­ci­ós had­erő kon­cep­ci­ó­ján, ak­kor azt mon­da­nánk: Bor­neó és Ce­le­besz, ma­gyar volt és ma­gyar lesz! De a téma komolysága megköveteli tőlünk is, hogy mellőzzük a kocsmaasztal mellett nagyiparban űzött birodalmi koncepció-szövögetést, ve­gyük hát kor­rekt­re a fi­gu­rát.

   

  (2004. április)
Min­den­hol meg­ír­ják a vé­le­ményt. „A” vé­le­ményt. Mel Gibson film­je a kri­ti­ku­sok utol­só meg­kí­sér­té­se. Elő­ször is: a mű csep­pet sem an­ti­sze­mi­ta. Olyan vi­lá­got élünk, ahol már a kü­szö­bön ér­de­mes ezt tisz­táz­ni, kü­lön­ben csak az is­tál­ló­ba en­ged­nek. (Az se nagy baj, bár­mi­kor lel­hetsz ott já­szol­ra is.)


  (2004. április)
Az Igazi Messiás Projekt nevű amerikai szervezet Mel Gibson filmjének köszönheti létezését. A derék new jersey-i és georgiai polgárok, miután létrehozták közhasznúnak nevezett szabadcsapatukat, rögtön John Ashcrofthoz, az Egyesült Államok igazságügy-miniszteréhez fordultak, ugyan tenne már határozott lépéseket felszólításuk nyomán a Passió című alkotás ellen. Az ugyanis gyűlöletkeltő és a zsidók elleni pogromokra uszít. Az IMP úgy tudja, a vetítés óta zsinagógákat rombolgattak, zsidó temetőket és emlékhelyeket gyaláztak meg. Konkrét példákkal azonban nem rukkoltak elő.

   
külpolitika
  (2004. április)
„Zagy­va ke­let-eu­ró­pa­i­ak a por­tyá­zó hu­nok­nál is ros­­szabb ban­dái áraszt­ják majd el az országot… Ra­vasz, de lus­ta nép­ség, min­den­fé­le szo­ci­á­lis se­gélyt pró­bál ki­ügyes­ked­ni ma­gá­nak, vagy el­hap­pol­ja a brit mun­ka­he­lye­ket.” E ki­mért tá­vol­ság­tar­tás­sal, és a mértéktartó újságírás ál­tal meg­kö­ve­telt tár­gyi­la­gos hang­nem­ben – hogy egy is­mert ki­fe­je­zés­sel él­jünk: mo­dern eu­ró­pai stí­lus­ban – ele­mez­te pár hét­tel ez­előtt a leg­na­gyobb finn na­pi­lap lon­do­ni tu­dó­sí­tó­ja a kü­szö­bön ál­ló EU-bővítésnek a brit mun­ka­erő­pi­ac­ra gya­ko­rolt ha­tá­sát.

külpolitika
  (2004. április)
Egy demokratikus államban a választások komoly versenyt jelentenek. Nem volt ez máshogy a március 14-i oroszországi elnökválasztáson sem. Egy kis helyi sajátosság mégis keveredett a dologba – a verseny ugyanis az orosz tartományi és városi vezetők között zajlott, mégpedig abban, hogy ki tud több szavazót szállítani Putyin elnök ismételt pajzsra emeléséhez. Az alkalmazott eszközöket sejtetni engedi, hogy az egyik legmagasabb részvételi arányt – 90%-ot (!) – annak a Csecsenföldnek az elnöke tudta felmutatni, ahol 1999 nyara óta folyamatosan háború dúl.

   
gazdaság
  (2004. április)
A megalapításának 140. évfordulóját ünneplő budapesti tőzsde integrációra készül: a tervek szerint újra egyesülne az Érték- és az Árutőzsde, lehetőség szerint a Központi Elszámolóház és Értéktár (Keler) Rt-t is bevonva a folyamatba. A BÁT Rt. és a BÉT Rt. tulajdonosai között azonban csak a célokban van egyetértés, ezek eléréséről már eltérőek az elképzelések.


  (2004. március)
A rend­szer­vál­tást elő­ké­szí­tő Nem­ze­ti Kerekasztal nem tu­dott meg­bir­kóz­ni az állampárt vi­dé­ki ki­adói va­gyo­ná­nak föl­osz­tá­sá­val, ezért az első or­szág­gyű­lés hatpárti egyez­te­té­se után ír­ták ki a saj­tó­pri­va­ti­zá­ci­ós pá­lyá­za­tot. 1990 ta­va­szán még ugyan­az volt a hely­zet, mint negy­ven esz­ten­dő­vel ko­ráb­ban. A he­lyi és a vá­ro­si párt­la­po­kat 1950-ben vonták össze megyei újságokká; ki­vé­te­les el­bá­nást csak két nagy­vá­ros él­ve­zett: Sze­ge­den a Délmagyarország és Mis­kol­con a dél­utá­ni mű­szak­vál­tás­hoz iga­zí­tott Dé­li Hír­lap maradhatott meg.

   

  (2004. március)
A me­gyei saj­tó pri­va­ti­zá­ci­ó­ja óta el­telt idő­ben alig vál­toz­ta­tott arc­élén, több mint tíz éve ugyan­azon for­má­ban és tar­ta­lom­mal je­le­nik meg, a vál­to­zat­lan­ság el­le­né­re ez idá­ig még­is fo­lya­ma­to­san ma­ga mö­gé uta­sí­tot­ta or­szá­gos ter­jesz­té­sű nagy test­vé­re­it, időt és moz­gás­te­ret sem hagy­va ne­kik a je­len­tő­sebb vi­dé­ki tér­fog­la­lás­ra. Az or­szá­gos po­li­ti­kai-köz­éle­ti saj­tó má­sod­he­ge­dűs sze­rep­kö­re a je­lek sze­rint a jö­vő­ben sem fog vál­toz­ni. A kö­zel­jö­vő­ben meg­je­le­nő ter­je­del­me­sebb elem­zé­sük ta­nul­sá­ga­it la­punk szá­má­ra az An­tal Zsolt ve­zet­te Szá­zad­vég Mé­dia­mű­hely szak­em­be­rei fog­lal­ták ös­­sze. A vi­dé­ki saj­tó ál­la­po­tá­ról ké­szí­tett írás be­te­kin­tést en­ged a ma­gyar lap­pi­ac vi­dé­ki óri­á­sa­i­nak kö­zel­múlt­já­ba és bel­ső éle­té­be.


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”