OFFLINE | intro
lapzsemle
  (2005. április)
Vadim – an­ti­sze­mi­ta meg­győ­ző­dé­sé­hez hí­ven – a zsi­dó­ság­hoz va­ló kö­ze­le­dés­ben lát­ta párt­ja és ön­ma­ga át­men­té­sé­nek le­he­tő­sé­gét. (Bí­ró Bé­la írá­sa a Nép­sza­bad­ság Fó­rum ol­da­lán, 2005. már­ci­us 23.)

   
lapzsemle
  (2005. április)
Azt re­mél­ni, hogy az MSZP több­sé­ge majd tá­mo­gat­ja őt, azu­tán, hogy a Fi­desz csatatérré vál­toz­tat­ta a kö­zé­le­tet, olyan nagy­lel­kű­sé­get fel­té­te­lez, amely már egy­ügyű­ség len­ne in­kább. (Dési Já­nos, Nép­sza­va, 2005. már­ci­us 31.)

lapzsemle
  (2005. április)
De­mok­ra­ti­kus esz­köz-e a fü­tyü­lő? (Csin­ta­lan Sán­dor A Kér­dé­sek órá­ja cí­mű mű­sor­ban, Hír TV, 2005. már­ci­us 20.)

   
lapzsemle
  (2005. április)
Egy: nem va­gyok őrült, ket­tő: nem va­gyok ci­gány. (Völ­gyi Zsu­zsa Gás­pár Győ­ző­nek a Romantic köz­gá­zos kon­cert­jén, 2005. már­ci­us 4.)

lapzsemle
  (2005. április)
Ma­gyar­or­szág 13 pont­tal a 31. a lis­tán, és az öt országcsoport kö­zül az utol­só előt­ti­ben ta­lál­ha­tó a töb­bi friss ke­let-eu­ró­pai EU-tagállam mel­lett. Az új tag­ál­lam­ok kö­zül Cip­rus kap­ta a leg­jobb he­lye­zést (24.), majd az új ta­gok „minilistáján” még Szlo­vé­nia (27. hely), Mál­ta (28.), és Hor­vát­or­szág (30.) is meg­elő­zi ha­zán­kat. (hvg.hu, 2005. már­ci­us 3.)

   
lapzsemle
  (2005. április)
Ta­lál­kozz sze­mé­lye­sen a Mi­nisz­ter­el­nök­kel! (Fel­hí­vás az Amő­ba – Ala­pít­vány a Mo­dern Bal­ol­dal­ért hon­lap­ján)

lapzsemle
  (2005. április)
Hi­á­ba vár­juk, nem fog­ják el­is­mer­ni, hogy a már­ci­us 15-i szél­ső­sé­ges meg­nyil­vá­nu­lá­sok mö­gött a Fi­desz áll. (Hiller Ist­ván, mszp.hu, 2005. már­ci­us 16.)

   
lapzsemle
  (2005. április)
Ide kat­tint­va csat­la­koz­hat a Fel­hasz­ná­lói él­mény fo­ko­zá­sa prog­ram­hoz. (Üze­net a Mic­ro­soft Win­dows Messengerében)

lapzsemle
  (2005. április)
Fiatal, csinos, mosolygós, határozott és céltudatos. Ülünk a Parlament folyosóján, és ahogy közeledik az ülés kezdete, egyre több képviselő halad el előttünk. A férfiak kortól és pártállástól függetlenül elismerő pillantással mérik végig, és udvariasan köszönnek. Látszik, hogy politikai hovatartozástól függetlenül elismerik Vadai Ágnest — a hangjukból sugárzó tisztelet alapján elsősorban mégsem a külseje miatt, hanem azért, ami a fejében van. (Interjú Vadai Ágnessel, mszp.hu, 2005 február 24.)

   
lapzsemle
  (2005. április)
Szé­les vis­­sza­uta­sí­tot­ta azt a fel­té­te­le­zést, hogy üz­le­ti si­ke­rei mel­lett po­li­ti­kai kar­ri­ert sze­ret­ne. Mint mond­ta, el­ső­sor­ban a mű­vé­szi pá­lyán moz­gó gyer­me­ke­i­nek akar esélyt kí­nál­ni a té­vé se­gít­sé­gé­vel. (Nép­sza­bad­ság, 2005. már­ci­us 7.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”