OFFLINE | intro
lapzsemle
  (2003. november)
A lány be­val­lot­ta, Noszály Sán­dor az el­ső perc­től kezd­ve na­gyon tet­szik ne­ki, de so­ha nem tud­na be­le­sze­ret­ni. (Blikk, no­vem­ber 15.)

   
lapzsemle
  (2003. november)
– Nem hi­szem, hogy észak-nyu­gat­ról vár­nánk a ve­szélyt, még­is oda kon­cent­rá­ló­dik a leg­na­gyobb szá­raz­föl­di erő.
– Az ös­­sze­füg­gés ott van, hogy ott van­nak a leg­jobb inf­rast­ruk­tu­rá­lis fel­té­te­lek. Ott tud­juk őket meg­fe­le­lő­en el­lát­ni, fog­lal­koz­tat­ni és gya­kor­la­toz­tat­ni. (Ju­hász Fe­renc, Nap­kel­te, ok­tó­ber 27.)

lapzsemle
  (2003. november)
A te­to­vál­tak 34 szá­za­lé­ka (ezen be­lül pe­dig fő­leg a nők) sok­kal sze­xi­sebb­nek ér­zik ma­gu­kat te­to­vá­lat­lan em­ber­tár­sa­ik­nál, 29 szá­za­lé­kuk a lá­za­dás meg­tes­te­sü­lé­sé­ként ér­zé­ke­li a tes­tét dí­szí­tő áb­rát, 5 szá­za­lék az in­tel­li­gen­cia és 3 szá­za­lék a fi­zi­kai erő szim­bó­lu­ma­ként de­fi­ni­ál­ja te­to­vá­lá­sát. (Velvet.hu, ok­tó­ber 10.)

   
lapzsemle
  (2003. november)
És szug­ge­rál­tuk Steiner dok­tort. Hogy ne mond­jon mél­tat­lan mon­da­to­kat. Nem is mon­dott. Csak egyet. Emi­att gra­tu­lál­tunk ne­ki a be­széd vé­gén. És tisz­te­let­tel ar­ra kér­tük őt, hogy a jö­vő már­ci­us 15-én ezt az egy mél­tat­lan mon­da­tot se mond­ja el. Ám köz­ben ud­va­ri­a­san be­mu­tat­koz­tunk ne­ki, jól meg­néz­tük őt. Tény­leg szebb, mint Sztá­lin. (Kerényi Im­re, MN, ok­tó­ber 21.)

lapzsemle
  (2003. november)
Ró­za né­ni egészs­égi ál­la­po­ta olyan kor­lá­to­zott, hogy én sze­mé­lye­sen so­ha­sem ta­lál­koz­tam ve­le. (Deb­re­ce­ni Víz­mű­vek szó­vi­vő­je, Kos­suth Rá­dió, 16 Óra, ok­tó­ber 25.)

   
lapzsemle
  (2003. november)
A Hiller oda­állt és el­kezd­te mon­da­ni, mi­u­tán egy ki­csit ma­guk­hoz tér­tek, oda­hív­tak 800 kom­man­dóst. A vo­lán bu­szo­kat le­cse­rél­ték er­re a nap­ra, a busz­ve­ze­tő­ket le­cse­rél­ték. Rend­őrök ve­zet­ték a me­net­rend­sze­rin­ti já­ra­to­kat. A kor­mány an­­nyi­ra félt, hogy azt el nem le­het mon­da­ni. (Csurka Ist­ván, Nap­kel­te, ok­tó­ber 21.)

a hónap nyertese
  (2003. november)
Összenő, ami összetartozik – gondolhatta az egyszerű állampolgár, amikor a mindaddig harsányan nómenklatúrázó Szili Katalin szavazatával megmentette a blamázstól a gyermek-, ifjúsági-, zsákbanfutási-, lepényevési minisztert, e havi nyertesünket, Gyurcsány Ferencet.

   
a hónap vesztese
  (2003. november)
Legyen el­ret­ten­tő pél­da a va­la­hai mé­dia­gu­ru sor­sa: így jár min­den­ki, aki a leg­fris­sebb ta­xis di­vat sze­rint, fül­be­va­ló­san, fel­gyűrt uj­jú prosz­tó-za­kó­ban áll ne­ki az ép­pen ak­tu­á­lis ál­do­za­tot szét­tép­ni, mint tig­ris a tor­na­zsá­kot.

"a szerkesztő azt üzente"
  (2003. november)
Jö­vő­re nem lesz gu­ba – tud­tuk meg ki­csit hos­­sza­dal­ma­sab­ban és kö­rül­mé­nye­seb­ben a Köz­tár­sa­ság Min­den Gyer­me­ké­nek Má­so­dik Édes­ap­já­tól.

   

  (2003. október)
Úgy tű­nik, a fel­ső­ok­ta­tás és az ott ta­nu­lók nem tar­toz­nak a szo­ci­a­lis­ták szív­ügyei kö­zé. Mi­kor a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ból ki­szi­vár­gott, hogy az 53. he­ti nyug­díj eset­leg csak a jö­vő év ele­jén ke­rül­ne ki­fi­ze­tés­re, óri­á­si volt a fel­hör­dü­lés a szo­ci­a­lis­ták so­ra­i­ban, ugyan­ak­kor a di­á­kok uta­zá­si ked­vez­mé­nye­i­nek meg­nyir­bá­lá­sá­ra vo­nat­ko­zó ter­vek, il­let­ve a di­ák­hi­tel ka­ma­ta­i­nak emel­ke­dé­se nem lép­ték át az MSZP in­ger­kü­szöb­ét.


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”