OFFLINE | intro
lapzsemle
  (2003. augusztus)
A szerslés köz­ben tüzhely föld­gáz­ra szük­sé­ges a ös­­sze­ke­ve­rés­be be­ik­tat­ni csöt és bebistosítani a bistosító csavarval „A” a hely­zet­be me­lyik meg­fe­lel a föld­gáz nyomássa serelés hely­ben tüzhely. Rendezö csa­var „B” a föld­gáz­ra les hölyzetben szereint ilustracio.

   
lapzsemle
  (2003. augusztus)
Ez most már har­ma­dik éve van, az aszály­kár. Önök­nek sem jó az, ha min­den év­ben va­la­men­­nyit kap­nak. Va­la­mi­lyen ge­ne­rá­lis meg­ol­dás­ra kel­le­ne tö­re­ked­ni, nem? (Berecz An­na, ATV Más-Nap, jú­li­us 17.)

lapzsemle
  (2003. augusztus)
Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen el­vet­ték Szent Ist­ván­tól az Ár­pád-sá­vos lo­bo­gót (Cím a Ma­gyar Fó­rum­ban, jú­li­us 24.)

   
lapzsemle
  (2003. augusztus)
Szép as­­szony vagy, min­de­ned van, még­sem le­hetsz boldog / Hogyha ve­lem len­nél, bol­dog le­het­nél (Bódi Gusz­ti da­la, RTL Klub, jú­li­us 18.)

lapzsemle
  (2003. augusztus)
Janikovszky Éva ha­lá­lá­val pó­tol­ha­tat­lan vesz­te­ség ér­te a ma­gyar kul­tú­ra köz­tár­sa­sá­gát. Sze­mé­lyi­sé­ge és egész élet­mű­ve a köz­tár­sa­ság igaz esz­mé­jé­nek meg­erő­sí­té­se volt… Hi­á­nyát ta­lán csak a gye­re­kek nem ér­zik majd, a ma és hol­nap leg­ki­sebb ol­va­sói. (Janikovszky Éva fi­á­hoz írt le­vél­rész­let)

   
lapzsemle
  (2003. augusztus)
A nap­ki­rály egy si­ma, egy for­dí­tott, de köz­ben tel­je­sen hü­lye, nos, ilyent már lát­tunk. Meg­je­le­nik D’Artagnan is, kö­ve­te­li – sze­rin­tem jo­go­san –, hogy szó­lít­sák Charlesnak, Depardieu az, van ne­ki erős két per­ce, meg kell sza­kad­ni a rö­hö­gés­től, a nagy ba­rom ju­ta­lom­já­té­ka: ez is meg­volt már tu­cat­nál több­ször is. (Ma­gyar Na­rancs, jú­li­us 24.)

lapzsemle
  (2003. augusztus)
A kincs­tá­ri szem­lé­let­nek is ér­vé­nye­sül­nie kell. Ez most egy új fel­adat, hogy er­re meg­ol­dást ta­lál­junk. (Keller Lász­ló, ATV Hír­adó, jú­ni­us 16.)

   
lapzsemle
  (2003. augusztus)
A vá­ros ré­mült bal­ol­da­li ön­kor­mány­za­ti kép­vi­se­lői más­fél órán át vi­táz­tak a tes­tü­le­ti ülé­sen azon, mi­ként le­het­sé­ges ez a bor­za­lom, ez az Is­ten­től el­ru­gasz­ko­dott cse­le­ke­det, ho­gyan is mos­ha­tó ös­­sze a vér­adás a po­li­ti­ká­val, plá­ne a fideszes fer­tő­vel, de nem ta­lál­tak til­tó pas­­szust, aka­dályt ké­pe­ző tör­vényt, ren­de­le­tet, amely út­ját áll­ta vol­na a pol­gá­ri kö­rös vér­fo­lyás­nak. Bi­zony, a va­ká­ci­ó­tól üre­sen kon­gó is­ko­la al­kal­mi vér­adó ágya­in fek­vő, hisz­tis és őr­jön­gő pol­gá­ri kö­rö­sök ere­i­ből folyt az A, B, AB és 0-ás vér­cso­por­tú vér, fel­tar­tóz­tat­ha­tat­la­nul. (Zsohár Me­lin­da, MNO, jú­li­us 1.)

a hónap nyertese
  (2003. augusztus)
Mi­ért baj, hogy va­la­ki­nek min­den si­ke­rül? Mi­ért fáj ne­künk, hogy va­la­ki hamubasült po­gá­csá­val ne­ki­in­dul Nagy­ka­ni­zsá­ról, né­mi nepperkedés és üzér­ke­dés után csó­kos paj­tá­sa az or­szág nagy­ja­i­nak, ál­lan­dó mi­nisz­ter­el­nök­sé­gi be­lé­pő­vel vil­log és je­len­tős pénzikékkel zsong­lőr­kö­dik?

   
a hónap vesztese
  (2003. augusztus)
U­tol­só hí­rünk az volt a szo­ci­k bu­da­pes­ti el­nö­ké­ről, hogy po­ten­ci­á­lis in­for­ma­ti­kai mi­nisz­ter­ként nyuszinetet ígért az ovi­sok­nak és nagyinetet a nagy­ma­mák­nak.


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”