OFFLINE | intro
lapzsemle
  (2004. szeptember)
Az in­ter­jú meg­je­le­né­sét a Nem­ze­ti
Fej­lesz­té­si Hi­va­tal tá­mo­gat­ta. (In­ter­jú Ve­ress Jó­zsef­fel, az NFT ve­ze­tő
ta­nács­adó­já­val, Ma­gyar Na­rancs, 2004. au­gusz­tus 26.)

   
napló
  (2004. szeptember)

a hónap nyertese
  (2004. szeptember)

   
a hónap vesztese
  (2004. szeptember)

"a szerkesztő azt üzente"
  (2004. szeptember)
Itt az ősz, itt van új­ra, itt a kor­mány, hol a kor­mány, min­den­eset­re most már sen­ki nem fog­ja sze­gény ex-mi­nisz­ter­el­nö­köt cse­sze­get­ni a nya­ra­lás­sal, van he­lyet­te a má­sod­osz­tá­lyú Hodorkovszkij-klón, aki per­sze nem a szo­ci­a­lis­ta vá­lasz O.V.-ra, de azért egy pi­cit még­is, amint azt az érin­tett klón si­e­tett kö­zöl­ni ve­lünk.

   
vezér
  (2004. augusztus)

lapzsemle
  (2004. augusztus)
Enyhe csökkenéssel tovább emelkedett Ferihegy utasforgalma
(www.budapest.hu, 2004. július 15.)

   
lapzsemle
  (2004. augusztus)
Tud­juk: van az úgy, az em­ber an­­nyi­ra el­fá­rad a kép­vi­se­lő­ség­ben, hogy har­ci fel­ada­tá­nak ér­zi a Ba­la­ton men­ti kö­zért­ben a gön­gyö­leg sür­gős ös­­sze­rug­do­sá­sát (még az elő­ző át­kos­ban, em­lék­szünk). (Bölcs Ist­ván Le­mon­dott kép­vi­se­lő c. írá­sa a 168 Órá­ban)

lapzsemle
  (2004. augusztus)
Mint megtudtuk, a film minisztériumi támogatással készült, és nemcsak a mozikban mutatják be: a tervek sze­rint az is­ko­lák­ba is el­jut­tat­ják, ahol majd ok­ta­tá­si cél­lal ve­tít­he­tik a pe­del­lu­sok (a velvet.hu Bódi Sylvi mo­dell leg­újabb film­jé­ről).

   
lapzsemle
  (2004. augusztus)
Igaz, hogy két év­ti­zed óta nem tör­tén­tek sú­lyo­sabb bal­ese­tek, le­szá­mít­va azt a né­hány ki­sebb kar­mo­lást, vi­szont elő­re nem lát­ha­tó tra­gi­kus ese­mé­nyek bár­mi­kor tör­tén­het­nek, mi­vel gyak­ran it­tas ál­la­pot­ban le­vő vagy a túl me­rész bá­mész­ko­dók ci­vi­li­zá­lat­lan vi­sel­ke­dé­sük­kel ide­ge­sí­tik és her­ge­lik a ku­ká­zó med­vé­ket. (Há­rom­szék, 2004. jú­li­us 29.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”