OFFLINE | intro
lapzsemle
  (2004. július)
Az éne­kes leg­újabb di­li­je, hogy szí­ve­sen mu­tat­ko­zik né­ger test­őrei ol­da­lán. (…) Az éne­kes meg­ígér­te: Agár­don, az au­gusz­tus 12-én in­du­ló tá­bo­rá­ban a ra­jon­gó­ié lesz, ott nél­kü­löz­ni fog­ja test­őrei tár­sa­sá­gát. (Krisz Ru­di né­ger test­őrök­kel jár, Blikk, jú­ni­us 14.)

   
napló
  (2004. július)

a hónap nyertese
  (2004. július)

   
a hónap vesztese
  (2004. július)

"a szerkesztő azt üzente"
  (2004. július)

   
vezér
  (2004. június)
Nagyot for­dult két év alatt a vi­lág. Mi­ó­ta új­ra de­mok­rá­ci­á­ban élünk, még az alkot­mány­sér­tés is sok­kal de­mok­ra­tiku­sabb, mint az Or­bán-éra an­­nyi­szor meg­éne­kelt de­mok­rá­cia-de­fi­ci­tes napja­i­ban. Ne­héz len­ne ugyan­is más ma­gya­rá­za­tot ta­lál­ni ar­ra, hogy a ko­rábban oly jog­ál­lam-ér­zé­keny han­gok most mi­ért hall­gat­nak (az ak­kor hall­gatók meg ér­zé­keny­ked­nek, ez is hozzá­tar­to­zik a hely­zet iró­ni­á­já­hoz) és mi­ért nem ag­gód­nak a Köz­tár­sa­ság fel­építmé­nyé­ért.

lapzsemle
  (2004. június)
Egy dol­got még hadd kér­dez­zek, mert nem áll­ha­tom meg, hogy ab­ban a hely­zet­ben va­gyok, hogy kér­dez­he­tem. (Si­mon And­rás ES­TE, má­jus 11.)

   
lapzsemle
  (2004. június)
Trá­gyát is ké­szít a szuperbudi. (Cím a Blikk­ben, má­jus 11.)

lapzsemle
  (2004. június)
„Ha­bár Ma­gyar­or­szág na­gyon büsz­ke sa­ját szel­le­mi ka­pa­ci­tá­sá­ra, sőt a 90-es évek ele­jén fel­me­rült a ha­zai szi­lí­ci­um­völgy lét­re­ho­zá­sá­nak gon­do­la­ta is, ma már ott tar­tunk, hogy az ott­ho­ni internethasználat alap­ján el­ma­ra­dot­tak va­gyunk, Cseh­or­szág és a bal­ti ál­la­mok is meg­előz­tek ben­nün­ket” – mu­ta­tott rá Mol­nár Gyu­la szo­ci­a­lis­ta or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő. (www.16tonna.hu)

   
lapzsemle
  (2004. június)
A leg­el­ső pi­ra­mis­fel­irat­ok ta­nú­sá­ga sze­rint nyel­vünk ősén meg­szó­la­ló ki­rály üze­ne­te így hang­zik: ma­gyar­nak nem szü­let­ni – ma­gyar­nak len­ni kell… A szer­ző szá­mos el­is­mert tu­dós­sal mun­ka­kap­cso­lat­ban van, s lát­szik a könyv szer­ke­ze­tén, alak­ján, mi­nő­sé­gén, hogy Borbola Já­nos írás­tör­té­ne­ti ku­ta­tó a leg­ma­ga­sabb tu­do­má­nyos igé­nyek ki­elé­gí­té­sé­re tö­re­ke­dett. (Borbola Já­nos: Csil­lag­szo­ba. Út a szak­ka­rai pi­ra­mis­fel­irat­ok ma­gyar nyel­vű ol­va­sa­tá­hoz, Írás­tör­té­ne­ti Ku­ta­tó In­té­zet, 2004.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”