OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2005. február)
Egy ko­ráb­bi fel­mé­rés sze­rint a brit au­tó­sok kö­zül töb­ben azért nem haj­lan­dók
bu­szoz­ni, mert nem bír­ják, ha ülésszomszédjuk bü­dös.
(In­dex, 2005. ja­nu­ár 25.)

   
lapzsemle
  (2005. február)
A Tesco adatai szerint úgy tűnik, elsősorban a nagyvárosok lakóit érte felkészületlenül a zord időjárás: Budapesten, Győrben, Miskolcon és Pécsen vásároltak legtöbben téli autós terméket. (Világgazdaság Online, 2005. január 27.)

lapzsemle
  (2005. február)
Az el­len­sé­get „me­leg­gé” te­vő bom­bát pró­bált ki­fej­lesz­te­ni az Egye­sült Ál­la­mok vé­del­mi mi­nisz­té­ri­u­ma. Clin­ton el­nök­sé­ge alatt a had­se­reg egy sor olyan nem ha­lá­los fegy­vert kí­sé­relt meg elő­ál­lí­ta­ni, me­lyek­kel az el­len­sé­ges csa­pa­tok fe­gyel­mét és csa­pat­szel­le­mét akar­ták szét­zúz­ni. Az egyik ilyen fegy­ver, me­lyen a Pen­ta­gon dol­go­zott, egy olyan ne­mi vá­gyat kel­tő szer, mely az el­len­sé­ges ka­to­ná­kat sze­xu­á­li­san el­len­áll­ha­tat­lan­ná tet­te vol­na egy­más sze­mé­ben. (Origo, 2005. ja­nu­ár 18.)

   
lapzsemle
  (2005. február)
Meg­ala­kult a ma­gyar Sugaba-bes. Egy vi­et­na­mi lány, D May (22), egy ghá­nai szár­ma­zá­sú, fél­vér hölgy, Amana (21) és Évi (24), egy ízig-vé­rig ma­gyar nő al­kot­ják az új pop­csa­pa­tot, a Colorst. A trió el­tö­kél­te, meg­hó­dít­ja a vi­lá­got. (?) A Colors va­sár­nap es­te a Super Bu­li­ban ad íze­lí­tőt feb­ru­ár vé­gén meg­je­le­nő kis­le­me­zük anya­gá­ból. (Blikk, 2005. ja­nu­ár 14.)

lapzsemle
  (2005. február)
A ci­vil tár­sa­da­lom egyik nagy di­a­da­lá­nak, a ba­ra­nyai Zen­gő-hegy ha­ta­lom­mal szem­be­ni meg­vé­dé­sé­nek ál­lít em­lé­ket a 15 la­pos, 47x31 cen­ti­mé­te­res fa­li­nap­tár, amely­nek 118 ké­pén a zen­gői csa­ta em­lé­kei is meg­ele­ve­ned­nek. (Hir­de­tés a De­mok­ra­ta ja­nu­ár 13-i szá­má­ban.)

   
lapzsemle
  (2005. január)
Itt nem létezik semmilyen katasztrófavédelem, de még katasztrófa elhárítás sincs … Tőlünk például elvitt a cunami három kondér paprikáscsirkét és száz adag marhapörköltet.
(RTL Klub „Özönvíz” Akták különkiadás 2005. január 3. A thaiföldi Gulyás csárda magyar tulajdonosának nyilatkozata.)

lapzsemle
  (2005. január)
Meg­je­lent Z. Kár­pát Dá­ni­el: „Há­bo­rúk a ví­zért – a XXI. szá­zad­ban” cí­mű köny­ve, mely a fi­a­tal szer­ző ne­gye­dik csa­pá­sa a globalizációra és rég­óta várt, új kö­te­te. (Könyv­aján­ló a Job­bik Ma­gyar­or­szág­ért Moz­ga­lom hon­lap­ján)

   
lapzsemle
  (2005. január)
Az­tán hir­te­len egy éles vál­tás kö­vet­ke­zett, mert már há­nyin­gert kap­tam at­tól, hogy min­dig több ezer csá­po­ló kábszeres előtt ját­szunk. Azt se tud­ták, mi van, az is mind­egy volt ne­kik, mi­lyen ze­nét hal­la­nak, csak a lük­te­tés kel­lett ne­kik. Szó­val úgy dön­töt­tem, igé­nye­sebb kö­zön­ség­nek fo­gok ját­sza­ni – va­la­hogy így ju­tott el az ATV-ig. Charly Nice, az­az Szép Kár­oly be­mu­tat­ko­zá­sa a Szívmalomharc cí­mű új le­me­ze kap­csán a velvet.hu–n (www.velvet.hu 2004. de­cem­ber 21.)

lapzsemle
  (2005. január)
Fé­le­lem va­ló­ban és gyű­lö­let va­ló­ban van, egy szél­ső­jobb­ol­da­li fa­sisz­ta dik­ta­tú­ra rém­ké­pé­vel szem­ben, ami­nek a ve­szé­lyét a Fi­desz fel­fes­ti előt­tünk. A ma­gyar po­li­ti­kai élet­ben az el­len­zék nem egy mo­dern Ma­gyar­or­szág ér­de­ké­ben kö­ve­tés­re aján­lott má­sik al­ter­na­tí­vát ajánl fel, ha­nem egy so­vi­nisz­ta, nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta, an­ti­sze­mi­ta po­li­ti­kát. A Fi­desz nép­sze­rű­sé­gi vis­­sza­esé­se ta­lán azt mu­tat­hat­ja, hogy a le­tűnt szél­ső­jobb­ol­da­li ma­gyar dik­ta­tú­rát pél­da­ké­pül ál­lí­tó po­li­ti­kai vo­nal egy­re ke­vés­bé el­fo­gad­ha­tó a ma­gyar po­li­ti­kai köz­vé­le­mény­ben. (Dr. Tucker Ta­más: A Fi­desz a po­li­ti­kai ve­re­ség fe­lé cí­mű írá­sa a stop.hu por­tá­lon, 2004. de­cem­ber 28.)

   
lapzsemle
  (2005. január)
A folyó fizetési mérleg és az államháztartás hiánya magasabb ugyan a tervezettnél, de a maastrichti kö­ve­tel­mé­nyek­nek meg­fe­le­lő szint­re csök­ken­té­sük­re 2008-ig van idő. A szo­ci­a­lis­ták a fo­ko­za­tos­ság el­vét kö­ve­tik, mert a tár­sa­da­lom nem bír­ja el az élet­szín­vo­nal drasz­ti­kus csök­ke­né­sét. (MTI-hír az MSZP év­ér­té­ke­lő saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­já­ról, 2004. de­cem­ber 30.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”