OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2004. október)
A teg­na­pi nap kap­tam egy te­le­font a kul­tu­rá­lis mi­nisz­té­ri­um­ba, és egy lel­kes hoz­zá­ér­tő em­ber hí­vott föl az ál­lat­kert­ből, azt mond­ta, hogy mi­nisz­ter úr, nagy­sze­rű do­log tör­tént! És az em­ber va­ló­ban an­­nyi­ra ben­ne van a na­pi po­li­ti­kai játsz­má­ban, hogy nem is gon­dol­ta, nem is gon­dol­ja, hogy az em­be­rek dön­tő több­sé­gé­nek nem ez fog­lal­koz­tat­ja a gon­do­la­ta­it, ha­nem a sa­ját hét­köz­na­pi éle­te és a sa­ját si­ke­rei. És én na­gyon örü­lök en­nek a te­le­fon­nak, azt mond­ta: el­ké­szült a ma­jom­ház. (Hiller Ist­ván, Nap­kel­te, szep­tem­ber)

   
lapzsemle
  (2004. október)
Ám a Nap-kelte kínosan (egyébként ez is baj) igyekszik pártatlan és kiegyensúlyozott lenni (…) (Bolgár György: Nyakig a szégyenben, Népszabadság, 2004. szeptember 7.)

lapzsemle
  (2004. október)
Fe­ke­te Pákót meg­fe­nye­get­te a leg­jobb ba­rát­ja. Az éne­kes szá­má­ra teg­nap fény de­rült ar­ra, hogy Krisz­ti­án ne­vű cim­bo­rá­ja sze­rel­mes ba­rát­nő­jé­be, és el akar­ja őt csá­bí­ta­ni tő­le. „Nem ha­gyom, hogy An­git el­ve­gye tő­lem – je­len­tet­te ki az éne­kes, aki la­punk­nak el­me­sél­te, ba­rát­ja el­ke­se­re­dé­sé­ben meg­fe­nye­get­te, hogy tönk­re­te­szi a ko­csi­ját és az éle­tét.” (Blikk)

   
lapzsemle
  (2004. október)
Ha morbid akarnék lenni, azt mondanám, hogy láthatólag nem tudja kézbentartani a dolgokat. (Pásztor Tibor szocialista önkormányzati képviselő blogja Szili Katalinról, 2004. szeptember 9.)

lapzsemle
  (2004. október)
Csil­lag­por Bar­ba­ra blogjáról

   
lapzsemle
  (2004. október)
I-2413/2002. szá­mú ha­tá­ro­zat Ságvári End­re ma­gán­vál­lal­ko­zó te­vé­keny­sé­gé­vel kap­cso­la­tos
el­já­rás meg­szün­te­té­sé­ről (www.pszaf.hu)

lapzsemle
  (2004. október)
Utasításomra a jövőben a hasonló rendezvényeken rendkívül kemény rendőri intézkedések várhatók, amelyek a jogszabályok által biztosított mozgástéren belül elmennek a törvényes lehetőségek határáig – hangsúlyozta Salgó László. (Magyar Nemzet, 2004. szeptember 10.)

   
lapzsemle
  (2004. október)
Nem lát­tam, csak rám ki­a­bált: „Vi­gyáz­zon pol­gár­mes­ter úr!” Ki­de­rült, hogy az a rend­őr volt, aki a ku­tyát tar­tot­ta, de nem volt raj­ta száj­ko­sár és be­kap­ta a ke­ze­met. (Toller Lász­ló nyi­lat­ko­zik a Ka­pos­vár-Pécs NBI-es mér­kő­zés utá­ni né­ző­té­ri ve­re­ke­dés­ről, RTL Klub)

lapzsemle
  (2004. október)
Az MSZP-ben, de leg­alább­is Zug­ló­ban, meg­érez­ték, hogy „mos­tan­tól más­képp kell csi­nál­ni, olyan em­be­rek kel­le­nek, akik­nek van kon­takt­ja, akik nép­sze­rűb­bé tud­ják ten­ni a pár­tot.” (VV Sza­bolcs nyi­lat­ko­za­ta, In­dex, 2004. szep­tem­ber 21.)

   
lapzsemle
  (2004. október)
Va­gyis akik rend­sze­re­sen hasz­nál­ják a mo­dern tech­ni­kai esz­kö­zö­ket, mobiltelefonálnak, interneteznek, utaz­nak, azok kö­ré­ben ed­dig sok­kal nép­sze­rűbb volt a Fi­desz, és eb­ben a te­kin­tet­ben na­gyobb az MSZP le­ma­ra­dá­sa, mint a köz­vé­le­mény-ku­ta­tók ál­tal jel­zett 20 szá­za­lék. „Az MSZP mel­lett el­ha­ladt az idő” – mond­ták töb­ben. Ezek sze­rint a for­rá­sok sze­rint Gyurcsány vi­szont meg­fe­lel en­nek az élet­stí­lus­nak, el­len­tét­ben Medgyessyvel, így ezen a té­ren el tud­nak hó­dí­ta­ni sza­va­zó­kat. (Origo.hu szep­tem­ber 13.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”