OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2004. június)
Egyáltalán nem keltett visszhangot Brüsszelben a Medgyessy Gergely és Baráth Gergely nevével fémjelzett TGG and Partners Kft. körüli magyarországi vihar. (Népszava, május 29.)

   
lapzsemle
  (2004. május)
Az alul­já­rók te­le van­nak olya­nok­kal, akik még nem vol­tak tü­dő­szű­ré­sen (Ma­gyar Nem­zet, áp­ri­lis 6.)

lapzsemle
  (2004. május)
Több­fé­le úton jut­tat­ták el hoz­zám vé­le­mé­nye­met az em­be­rek. (Demsz­ky Gá­bor a Te­le­ki-vi­tá­ban, febr. 26.)

   
lapzsemle
  (2004. május)
Ha két pa­mut ré­te­get vi­se­lünk, a kül­ső le­hűl, a bel­ső pe­dig szin­te kon­di­ci­o­nál­ja a bő­rün­ket. Elég egy at­lé­ta is vagy egy vé­kony kis tri­kó, a lé­nyeg, leg­alább két ré­teg le­gyen – és pa­mut. Ugyan­ez az is­me­rő­söm még azt is ál­lít­ja, hogy míg nyá­ron te­hát jól fel kell öl­töz­ni, ad­dig té­len in­kább alul kell öl­töz­ni. (davidibolya.hu)

lapzsemle
  (2004. május)
Az ék­sze­re. A te­le­fon­ja. Az ékszer­te­le­fon­ja. A for­má­ja kagy­ló, az arany, mely ma­gá­hoz öle­li fe­hér, bel­ső tit­ka sár­gán csil­log. Cin­ko­san ka­csin­ta­nak raj­ta ap­ró gyé­mánt­sze­mek, bil­len­tyűi meg­annyi tű­fe­jek­ként fész­ke­lőd­nek, az an­ten­na a tahitigyöngy tit­ká­val la­pul meg a sú­lyos bo­rí­tá­son. – Ha­ló! – s kez­de­tét ve­he­ti a vé­ge­lát­ha­tat­lan szó és ka­caj­özön, a vi­lág tánc­ra per­dül, hisz vég­re tör­tént va­la­mi. A Va­la­mi. (Ró­zsa­kert Ma­ga­zin, ta­va­szi szám)

   
lapzsemle
  (2004. május)
Gu­lyás Ist­ván: – Sze­re­ti ezt a vá­rost?
Demsz­ky G: – Na­gyon sze­re­tem Bu­da­pes­tet. Imá­dom Bu­da­pes­tet, azt le­het mon­da­ni, hogy mint­hogy­ha ezek az ügyek, ame­lyek a leg­fon­to­sab­bak szá­momra, pél­dá­ul mond­juk a met­ró­ügy az olyan szá­mom­ra, mint hogy­ha az édesgyermekem len­ne. Te­hát en­nek a fej­lő­dé­se vagy nem fej­lő­dé­se az szá­mom­ra a leg­fon­to­sabb öröm­for­rás és a leg­na­gyobb gond, hogy­ha nem megy. (Hír TV, áp­ri­lis 20.)

lapzsemle
  (2004. május)
Az eu­ró­pai élet­mi­nő­sé­get a fő­vá­ro­si­ak­nak a tár­sas­há­zak tud­ják meg­te­rem­te­ni. (Demsz­ky Gá­bor MTI, áp­ri­lis 13.)

   
lapzsemle
  (2004. május)
Nem jár táp­pénz a he­ti pi­he­nő­nap­ra, sza­bad­nap­ra, a fi­ze­tés nél­kü­li sza­bad­ság idő­tar­tam­ára, a gyer­mek­gon­do­zá­si se­gély fo­lyó­sí­tá­sá­nak ide­jé­re, a ré­szeg­ség el­ső há­rom nap­já­ra stb. (Or­vo­si iga­zo­lás táp­pénz-utal­vá­nyo­zás­hoz, tá­jé­koz­ta­tó)

lapzsemle
  (2004. május)
Nem lesz szük­sé­ged sok szer­szám­ra, de azo­kat úgy vá­laszd ki, hogy ne le­gye­nek ne­he­zek, ne­hogy túl­sá­go­san ki­fá­raszd ma­gad. Éles szer­szá­mo­kat hasz­nálj, hogy pon­to­san tudj ve­lük dol­goz­ni, és hogy ne vágd meg ma­gad, ha eről­tet­ni pró­bá­lod. (Síp, dob, ná­di he­ge­dű c. gyermek-barkács könyv)

   
lapzsemle
  (2004. április)
„A tö­kö­li re­pü­lő­tér leg­na­gyobb ér­té­ke a hat­van mé­ter szé­les, két­ezer-öt­száz ki­lo­mé­ter hos­­szú ki­fu­tó­pá­lya” – mond­ta az In­dex­nek Talabos Gá­bor, a lé­te­sít­ményt az ÁPV Rt.-től bér­lő Master Sky Szol­gál­ta­tó Kft. ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja.” (Index.hu, már­ci­us 29.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”