OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2004. január)
Számomra semmit nem jelent (a díj – a szerk.), amióta Kertész Imre irodalmi Nobel-díjat kapott. Azért ne hasonlítsuk már össze Jókaival, Arany Jánossal vagy Usztics Mátyással. (Pikó Sándor a debreceni Körkép című lapban, 2003. november 21.)

   
lapzsemle
  (2003. december)
Bűbájos, dorombolós, 4 hónapos Dobos-kiscicák ajándékba elvihetők! (Hirdetés a Nemzetőrben, 2003., november 26.)

lapzsemle
  (2003. december)
Mint volt ÁVH-s tiszt, büsz­ke va­gyok ar­ra, hogy a mun­ká­sok-pa­rasz­tok ha­tal­mát védhettem… Büsz­ke va­gyok ar­ra, hogy es­küm­höz hí­ven kar­ha­tal­mis­ta vol­tam. Hely­re­ál­lí­tot­tuk a mun­ká­sok és pa­rasz­tok ha­tal­mát… (Ol­va­sói le­vél a Sza­bad­ság­ból, 2003. ok­tó­ber 31.)

   
lapzsemle
  (2003. december)
Szá­mom­ra na­gyon jó ér­zés, hogy ve­zér le­he­tek, ki­pró­bál­ha­tok bár­mit, amit aka­rok. Azt kí­vá­nom, hogy egy­re több em­ber te­gyen így. Ami­kor az elő­ző le­me­ze­met ké­szí­tet­tem, min­den­ki azt gon­dol­ta ró­lam, hogy meg­őrül­tem, ezért nem is kap­tam sem­mi­lyen se­gít­sé­get. Most vi­szont azt csi­nál­hat­tam, amit és ahogy akar­tam. A nagy sza­bad­ság­tól to­tál el­sza­ba­dult a fan­tá­zi­ám és egy tra­gi­kus me­tál­ope­rát akar­tam ké­szí­te­ni. (Pink, Pes­ti Est, no­vem­ber 20.)

lapzsemle
  (2003. december)
A kí­vül­ál­ló ta­lán sok­szor csak azt lát­ja, hogy „foly­ton csak ve­szek­sze­nek, és köz­ben nem tör­té­nik sem­mi”. Ez­zel szem­ben pél­dá­ul az MTV ku­ra­tó­ri­u­mi el­nök­sé­gé­nek meg­szü­le­té­se – több négypárti egyez­te­tés ered­mé­nye – szá­mom­ra si­ker­él­mény. (Szi­li Ka­ta­lin ház­el­nök, Köz­mél­tó­ság c. lap­ban, má­jus)

   
lapzsemle
  (2003. december)
174 cm, sző­ke, zöld szem, öz­vegy, dip­lo­más, iker je­gyű, kb. 25 kg-mal több, mint Bí­ró Ica, ha­son­lí­tok rá. [46 éves] (Hir­de­tés a Bu­da­pes­ti Nap­ban, 2003. no­vem­ber 24.)

lapzsemle
  (2003. december)
Ön sze­rint Kon­dor Ka­ta­lin köz­sze­rep­lő? 1. Igen, mert a Ma­gyar Rá­dió melnöke (Korridor.hu, sza­va­zás, 2003. no­vem­ber 5.)

   
lapzsemle
  (2003. december)
…a Fi­desz nem a vá­lasz­tá­so­kon el­éren­dő de­mok­ra­ti­kus kor­mány­vál­tás­ra, ha­nem az „ide­gen meg­szál­lók” el­ker­ge­té­sé­re, for­ra­da­lom­ra, a de­mok­ra­ti­kus rend­szer meg­dön­té­sé­re moz­gó­sít. (Bauer Ta­más, Nép­sza­bad­ság, no­vem­ber 4.)

lapzsemle
  (2003. december)
Sé­rült em­ber, roncs­em­ber ő, (Már­ton Lász­ló, a szerk.) aki so­ha nem tud­ja el­fe­lej­te­ni ne­künk, egy­ko­ri szo­ba­tár­sa­i­nak, hogy ese­ten­ként nyo­ma­té­ko­san fi­gyel­mez­tet­tük, hogy mos­sa meg a lá­bát és vi­gye ki a szo­ba elé azt az egy szem tor­na­ci­pő­jét, ami­vel meg­ér­ke­zett Pa­lesz­ti­ná­ból, és hagy­jon fel ál­lan­dó vizs­gáz­ta­tá­sunk­kal, hogy ol­vas­tuk-e már a Tá­vol Moszk­vá­tól cí­mű köny­vet, vagy Sztá­lin ös­­szes leg­újabb kötetét… Már­ton! Ide fi­gyelj, ne gya­lázd meg a pár­to­mat, a ba­rá­to­mat, Jean-Marie Le Pent, és fogd be a mocs­kos po­fá­dat, mert most vén fej­jel meg­te­szem azt, amit ak­kor, 18 éve­sen nem tet­tem meg: meg­le­gyin­te­lek. Vi­lá­gos? (Csurka Ist­ván cik­ke a Ma­gyar Fó­rum­ban, 2003. ok­tó­ber 30.)

   
lapzsemle
  (2003. november)
Ha a mű­so­ro­dat hall­ga­tom, olyan ki­egyen­sú­lyo­zott vagy ben­ne. Szó­val olyan, mint­ha két em­ber len­ne, tény­leg. Len­ne egy író és len­ne a rá­di­ós mű­sor­ve­ze­tő. Pont úgy fény­lik a han­god, egy perc­re sem esel ki a sze­re­ped­ből. Ho­gyan csi­ná­lod ezt? (Friderikusz, A szó­lás sza­bad­sá­ga, ok­tó­ber 5.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”